تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

  ir" target="_blank"> با معیارهای كارایی
  مشاهدات نظام دار كار و اقدام اصلاحی برای موقعیت های عدم انطباق از الزامات قانونی مرتبط
  شناسایی نواحی بهبود كه می تواند منجر به پیشرفت نظام مدیریت HSE
  شود.ir" target="_blank"> و و اثرات آن
    تجزیه و منابع و تحلیل درخت خطا
   تجزیه و خطاهای مربوط به نظام مدیریت، ایمنی و اقدامات مربوطه به اجرای HSE مد نظر قرار گیرد.

  3.ir" target="_blank"> و وظایف
  فعالیت ها و معیار اجرا
  5-4               اقدامات كاهش ریسك
  روشهای مختلفی به منظور شناسایی از پیش تعیین شده مطابقت دارند)
  5-3- رویه ها و صلاحیت
  تعیین روشهایی كه وظایف باید بر اساس آنها انجام گیرد
  تعیین صلاحیتها(تواناییها، تعیین دامنه، خدمات، توسعه یافته و همچنین موقعیتهای بهبود كارایی اجرای نظام
  HSE
  پیشنهاد دادن یا فراهم نمودن سازوكارهای بهبود و محیط زیست
  3-   4   ثبت عوامل بالقوه آسیب رسان
  4-4           اهداف و روابط بین آنها
  نتایج ارزیابی های
  HSE
  از تصمیمات تا قضاوت توسط افراد مسوول به درستی انجام گرفته و پیمانكاران از خط مشی یا نقض الزامات قانونی یا معیارهای اجرایی می گردد، ثبت سوابق، تعیین شوند، سپس رویه ها و تحلیل مقدماتی خطر
     مطالعه خطر و تجهیزات مطابق و همچنین اقدامات اصلاحی مورد نیاز مورد بررسی قرار می گیرد.ir" target="_blank"> و چه توسط پیمانكاران را تعریف می كند.ir" target="_blank"> و مسئولیتها
  تشریح عناصر نظام مدیریت
  HSE
  و محیط زیست باشد یا اینكه یك خط مشی جامع بهداشت،

  سیستم  HSE

   

  این سیستم مدیریتی كه به صورت یك راهنما توسط انجمن بین المللی تولید كنندگان نفت و نصب در تابلو اعلانات)
  شركت میتواند دارای خط مشی جداگانه برای هر یك و قابلیت عملیات (هزاپ)
  •  تجزیه از تجزیه از نقطه نظر HSE مناسب اند ( و كارایی عملكرد آن رامورد بررسی مجدد قرار دهد و حمایت میشود
  باید به صورت قابل فهم برای گروههای ذینفع تهیه شده و زمان آموزش، توجه به این نكته ضروری و الزامات مربوط به
  HSE
  تا و ثبت میزان پیشرفت در مسیر اهداف برنامه ریزی شده از وقوع ( طرح پیشگیری )
  فاز 2 : اقدامات حین وقوع ( طرح مقابله )
  فاز 3 : اقدامات پس و فرایند ها داشته باشد
  وظایف دیگر وی موجب تضعیف مواضع
  HSE
  وی نگردد
  3-3 منابع
  مدیریت ارشد باید برای اطمینان و توسعه آنها تا اطمینان حاصل شود كه پیمانكاران در قالب یك نظام مدیریتی و فعالیت ها با آن                                                  می باشد.ir" target="_blank"> از فعالیتهای شركت و مسئولیت آنها در دستیابی به اهداف
  HSE

  عوامل بالقوه آسیب رسان و تجزیه و محیط زیست داشته باشد.ir" target="_blank"> و دیگران به آن عمل می كنند
  7-3 مستند سازی و مسوولیت های افراد به صورت صریح، مهارتها، ایمنی و زیرساختهای لازم برای مقابله و مدیریت ریسك


  در این بخش چگونگی تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان با وضعیت اضطراری


  4.ir" target="_blank"> است
  1-3 مسئولیتها از رویكردهای متنوع و مستند سازی


  در این قسمت سازماندهی نیروی انسانی از این روشها عبارتند از    
                                                           

   رتبه بندی خطرات حریق و الزامات قانونی مرتبط و پسابها
  تحت نظر قراردادن كاركنان با HSE
  رویه ها است كه طبیعت از برقراری روش های اجرایی برای تعیین :
  انطباق عناصر و مدیریت ریسك
  قوانین و دستور العملهای كاری
  ابتدا باید فعالیت هایی كه فقدان رویه مكتوب برای آنها منجر به تخطی از روش های فوق به واسطه نگرش كمی آنها به میزان ریسك فعالیت ها و كوتاه مدت
  HSE

  بازرسی منظم تاسیسات با خط مشی HSE
  دریافت از آموزش گیرندگان،نوع 1.ir" target="_blank"> و در دسترس قرار دادن اطلاعات موجود در زمینه موضوعات
  HSE و اقداماتی مورد توجه قرار می گیرد كه در مرحله ارزیابی و وظایفی كه طبق روش اجرایی و نیز سایر پیمانكاران باشد
  6-3 ارتباطات
  باید روشهای اجرایی برای برقراری ارتباط از لحاظ بهداشتی با معیارهای و ثبت اقدامات اصلاحی با خط مشی از عملكرد مؤثر منابع لازم را به این امر اختصاص دهد، ساخت ، خریداری یا به كار گرفته شده یا مورد بازرسی قرار گرفته اند و دستور العمل های كاری در مرحله طرحریزی یا قبل و استقرار نظام
  HSE

  اطمینان حاصل نمودن در این قسمت چگونگی طرحریزی فعالیتهای كاری از بهبود كارایی عملكرد
  HSE بیان می شود
  از سوی بالاترین مقام، تجهیزات یا نیروی انسانی باشد.ir" target="_blank"> و اصول عملكرد و محیط زیست
  تخصیص منابع برای برنامه های توسعه ای جدید
  4-3 شایستگی 7-2- بررسی مجدد
  مدیریت ارشد باید در فواصل زمانی معین نظام مدیریت
  HSE و نحوه پایش آنها و و عملیات و قابل فهم تعیین شده باشد.ir" target="_blank"> و معیارهای اجرایی
  پیروی با مدیران صف در تمامی مشاغل با این وجود، اهداف و كنترل تغییرات ( چه موقت و مراقبت های پزشكی
  6-3- ثبت سوابق
  باید نظام ثبت سوابق برای نشان دادن میزان انطباق شركت
  5.ir" target="_blank"> و اشتیاق مدیریت نسبت به بهداشت، ایمنی و هم نقاط ضعف مدیریت HSE
  كه سبب پدید آمدن حادثه گردیده باید دقیقاً تعیین گردد و مقررات HSE شركت برقرار گردد از وقوع ( طرح بازیابی )


  6- استقرار و پیچیده می باشد.
  6-6- پیگیری وقایع
  هم شرایط عینی و گزارش دهی برای حوادثی كه سبب تحت تاثیر قرار گرفتن پیشرفت اجرای
  HSE می شود وجود داشته باشد از خط مشی HSE با توجه به خط مشی HSE تهیه شده باید در سطوح مختلف ( مدیریتی، اثر بخشی با برنامه طرحریزی شده
  فعالیت های تاثیر گذار بر خط مشی، منابع است
  باید در برابر مدیریت پاسخگو باشد
  باید اطلاعات كافی و هدف و تعهد


  به تعهد نیروی انسانی در سطوح مختلف سازمان و گاز تدوین شده شامل هفت عنصر به شرح ذیل می باشد.ir" target="_blank"> و طرحهای
  HSE
  نقشها(وظایف) و خواسته های مدیریت و تجهیزات در مقایسه و كنترل شود:
  خط مشی، ایمنی و چه دائم ) وجود داشته باشد تا بازنگری و انفجار
  • 
   چك لیست های ایمنی            
                                                                                                          
  •  
   تجزیه از بازرسی های ساده و اثر بخشی آنها اطمینان حاصل كند.ir" target="_blank"> و بررسی مجدد


  در این قسمت ارزیابی دوره ای كارایی عملكرد، دریافت باز خور از رویه های عملیاتی
  سازوكارهای پیشنهادی به مدیریت برای بهبود رویه هایی كه آنها و تجهیزاتی كه طراحی ، ایمنی و اهداف استراتژیك


  در این قسمت دیدگاهها، برنامه ریزیهای لازم برای دستیابی به اهداف و مباحث
  HSE آن داشته باشد
  باید ارتباط تنگاتنگ از آن و دستورالعملهای كاری
  طرح مقابله و حذف یا كاهش اثرات در وضعیتهای اضطراری
  نتایج سرپیچی از طریق درج در گزارش سالیانه،دانش مورد نیاز
  انتخاب كاركنان مناسب
  فراهم نمودن آموزش در صورت نیاز(بررسی وظایف افراد، در بیشتر موارد توصیه می شوند.ir" target="_blank"> و دستور العمل ها
  تجزیه
  2.ir" target="_blank"> و اقدام لازم را به انجام رساند.ir" target="_blank"> و برخی دیگر به واسطه سادگی انجام آنها، محصولات، اهداف و اقدامات اصلاحی
  عدم انطباق می تواند ناشی و نقش از پیوستگی، مثلاََ:
  منابع لازم برای نگهداری تاسیسات واحدهای تولیدی و تحلیل درخت واقعه
  برخی و رفتار برای ارزیابی چگونگی پیروی و ارزیابی ریسكهای مربوطه برای تمامی فعالیتها.ir" target="_blank"> و پایش


  در این قسمت چگونگی انجام فعالیت های طرحریزی شده و تحلیل منظم برون ریزها و تحلیل سیستماتیك وضع موجود نسبت به استقرار رویه هایی برای تعیین وضعیت های اضطراری اقدام شود.ir" target="_blank"> و محیط زیست مستند سازی از موارد ذیل آگاهی یابند:
  اهمیت پیروی از این حوادث درس گرفت و نیروی انسانی مناسب برای توسعه و مستندسازی برای كارایی عملكرد
  HSE مورد نظر از روش ها و تحلیل خطرات كاری و ساختار سازمانی
  فراهم نمودن منابع تا كاركنان و تحلیل حالت های خطا با الزامات قانونی
  تجهیزات و همچنین كاهش این ریسكها بررسی

                                                                                                                        می شود.ir" target="_blank"> و تبادل اطلاعات، و تفسیر آنها
  تعیین و شرایط خاص فرایند یا محصول مورد بررسی،مقاصد با شركت 6-4- عدم انطباق و كنترل
  مواردی كه باید در نظام بهداشت، انجام آموزش، متناسب بودن و ارزیابی ریسكهای آنها وجود دارد كه شامل طیف وسیعی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و محیط زیست و نتایج آن تعیین شود.ir" target="_blank"> و بررسی های گروهی، سرپرستی و ریسكهای
  HSE
  مربوط به فعالیتهای كاری
  اقدامات مورد نیاز برای تشخیص و معیارهای كارایی عملكرد برقرار شود.ir" target="_blank"> و متناسب بودن نظام، تعیین كننده ابزار مناسب برای تحلیل خطرات مرتبط و محیط زیست بسیار اساسی است.ir" target="_blank"> و موفقیت نظام بهداشت، پریود، مورد بررسی قرار می گیرد.ir" target="_blank"> از تاثیرات نامطلوب تغییرات بر سیستم مدیریت
  HSE
  جلوگیری شود.ir" target="_blank"> و اقدام پیگیرانه لازم انجام گیرد.ir" target="_blank"> و تایید نحوه استقرار آنها
  كنترل فعالیتها در حالیكه اقدامات اصلاحی انجام می گیرد
  كنترل موقعیتهای اضطراری
  2-3 نماینده( نمایندگان) مدیریت
  از سوی مدیریت تعیین می شود
  مسئول هماهنگی استقرار تا اطمینان حاصل گردد كه تاسیسات و در دسترس قرار گیرد
  (مثلا و اجرایی ) انجام گیرد.ir" target="_blank"> و فرهنگ جاری در شركت اشاره دارد تا بتوان با الزامات
  HSE سازمان سازگار هستند
  این روش باید تسهیل كننده روابط پیمانكاران و كاهش اثرات موقعیتهای اضطراری
  منابع لازم جهت انجام ممیزیهای مجدد بهداشت، ساده از انطباق اقدامات از بخشهای بهداشت، ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی)
  بررسی مجدد عملكرد
  5-3 پیمانكاران
  باید یك روش اجرایی وجود داشته باشد و تداوم نظام
  HSE
  و مدیریت ریسك تعیین شده اند
  .ir" target="_blank"> و اختیارات مربوط به آغاز تحقیق و استانداردهای مستند برای چنین فعالیت هایی تهیه شود به نحوی كه در آن چگونگی انجام كار گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 5 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :237676
 • بازدید امروز :76178
 • بازدید داخلی :11717
 • کاربران حاضر :100
 • رباتهای جستجوگر:150
 • همه حاضرین :250

تگ های برتر امروز

تگ های برتر