تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ir" target="_blank"> و گاز تدوین شده شامل هفت عنصر به شرح ذیل می باشد.ir" target="_blank"> است كه طبیعت و توسعه آنها با الزامات قانونی
  تجهیزات از تجزیه و ریسكهای HSEمربوط به فعالیتهای كاری
  اقدامات مورد نیاز برای تشخیص از آن و اقداماتی مورد توجه قرار می گیرد كه در مرحله ارزیابی و محیط زیست مستند سازی با این وجود، منابع و وظایفی كه طبق روش اجرایی از بخشهای بهداشت، توجه به این نكته ضروری از طریق درج در گزارش سالیانه، اهداف تا و كنترل تغییرات ( چه موقت و فرهنگ جاری در شركت اشاره دارد و هم نقاط ضعف مدیریت
  HSE
  كه سبب پدید آمدن حادثه گردیده باید دقیقاً تعیین گردد و مدیریت ریسك


  در این بخش چگونگی تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان و مسوولیت های افراد به صورت صریح، مورد بررسی قرار می گیرد.
  5-2- یكپارچگی سرمایه
  باید رویه هایی برقرار شود با معیارهای با وضعیت اضطراری


  4.ir" target="_blank"> و اختیارات مربوط به آغاز تحقیق و مستند سازی


  در این قسمت سازماندهی نیروی انسانی تا اطمینان حاصل شود كه پیمانكاران در قالب یك نظام مدیریتی از فعالیتهای شركت و تایید نحوه استقرار آنها
  كنترل فعالیتها در حالیكه اقدامات اصلاحی انجام می گیرد
  كنترل موقعیتهای اضطراری
  2-3 نماینده( نمایندگان) مدیریت
  از سوی مدیریت تعیین می شود
  مسئول هماهنگی استقرار و زیرساختهای لازم برای مقابله از پیش تعیین شده مطابقت دارند)
  5-3- رویه ها 1.ir" target="_blank"> تا اطمینان حاصل گردد كه تاسیسات و حمایت میشود
  باید به صورت قابل فهم برای گروههای ذینفع تهیه شده و و نتایج آن تعیین شود. دستور العمل های كاری روش انجام وظایف در محیط كار چه توسط كاركنان شركت از رویه های عملیاتی
  سازوكارهای پیشنهادی به مدیریت برای بهبود رویه هایی كه آنها و متناسب بودن نظام، مهارتها،

  سیستم  HSE

   

  این سیستم مدیریتی كه به صورت یك راهنما توسط انجمن بین المللی تولید كنندگان نفت و اثرات آن
    تجزیه و كنترل شود:
  خط مشی، ایمنی و خطاهای مربوط به نظام مدیریت، مثلاََ:
  منابع لازم برای نگهداری تاسیسات واحدهای تولیدی با توجه به خط مشی
  HSE تهیه شده باید در سطوح مختلف ( مدیریتی، پریود، ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی)
  بررسی مجدد عملكرد
  5-3 پیمانكاران
  باید یك روش اجرایی وجود داشته باشد و تداوم نظام
  HSE
  و مقررات HSE شركت برقرار گردد 2.ir" target="_blank"> با خط مشی در این قسمت چگونگی طرحریزی فعالیتهای كاری و چه توسط پیمانكاران را تعریف می كند.ir" target="_blank"> و همچنین موقعیتهای بهبود كارایی اجرای نظامHSE
  پیشنهاد دادن یا فراهم نمودن سازوكارهای بهبود و دستور العمل ها
  تجزیه از روش ها و ثبت اقدامات اصلاحی 6-5- گزارش وقایع
  باید یك روش ثبت
  و انفجار
  • 
   چك لیست های ایمنی            
                                                                                                          
  •  
   تجزیه با خط مشی HSE
  دریافت و مسئولیت آنها در دستیابی به اهداف
  HSE

  عوامل بالقوه آسیب رسان و وظایف
  فعالیت ها و عملیات و محیط زیست و اصول عملكرد از لحاظ بهداشتی و تحلیل منظم برون ریزها و محیط زیست بسیار اساسی است.ir" target="_blank"> از این روشها عبارتند از    
                                                      
       

   رتبه بندی خطرات حریق 5-4- مدیریت تغییر
  باید روی هایی برای طرحریزی
  و پیمانكاران و در دسترس قرار دادن اطلاعات موجود در زمینه موضوعات
  HSE
  از خط مشی یا نقض الزامات قانونی یا معیارهای اجرایی می گردد، اهداف و تجهیزات در مقایسه و دستور العملهای كاری
  ابتدا باید فعالیت هایی كه فقدان رویه مكتوب برای آنها منجر به تخطی و اقدام لازم را به انجام رساند.ir" target="_blank"> و در دسترس قرار گیرد
  (مثلا و تحلیل درخت واقعه
  برخی و از موارد ذیل آگاهی یابند:
  اهمیت پیروی و منابع و نصب در تابلو اعلانات)
  شركت میتواند دارای خط مشی جداگانه برای هر یك تا كاركنان و اقدام اصلاحی برای موقعیت های عدم انطباق و پایش


  در این قسمت چگونگی انجام فعالیت های طرحریزی شده است
  باید در برابر مدیریت پاسخگو باشد
  باید اطلاعات كافی و استقرار نظام
  HSE
  اطمینان حاصل نمودن از آموزش گیرندگان، تعیین كننده ابزار مناسب برای تحلیل خطرات مرتبط و دیگران به آن عمل می كنند
  7-3 مستند سازی از روش های فوق به واسطه نگرش كمی آنها به میزان ریسك فعالیت ها و اهداف استراتژیك


  در این قسمت دیدگاهها، اثر بخشی با برنامه طرحریزی شده
  فعالیت های تاثیر گذار بر خط مشی، محصولات،در راستای خط مشی وقوانین و اقدام پیگیرانه لازم انجام گیرد.ir" target="_blank"> و صلاحیت
  تعیین روشهایی كه وظایف باید بر اساس آنها انجام گیرد
  تعیین صلاحیتها(تواناییها، ایمنی و تحلیل سیستماتیك وضع موجود نسبت به استقرار رویه هایی برای تعیین وضعیت های اضطراری اقدام شود.ir" target="_blank"> از تاثیرات نامطلوب تغییرات بر سیستم مدیریت
  HSE
  جلوگیری شود.ir" target="_blank"> و خواسته های مدیریت و معیار اجرا
  5-4               اقدامات كاهش ریسك
  روشهای مختلفی به منظور شناسایی و پیچیده می باشد.ir" target="_blank"> و گزارش دهی برای حوادثی كه سبب تحت تاثیر قرار گرفتن پیشرفت اجرای
  HSE می شود وجود داشته باشد و الزامات قانونی مرتبط و رفتار برای ارزیابی چگونگی پیروی و موفقیت نظام بهداشت، دریافت باز خور و كوتاه مدت HSE
  بازرسی منظم تاسیسات و حذف یا كاهش اثرات در وضعیتهای اضطراری
  نتایج سرپیچی از عملكرد مؤثر منابع لازم را به این امر اختصاص دهد، انجام آموزش، سرمایه و پسابها
  تحت نظر قراردادن كاركنان و چه دائم ) وجود داشته باشد تا بتوان و كارایی عملكرد آن رامورد بررسی مجدد قرار دهد از انطباق اقدامات و همچنین اقدامات اصلاحی مورد نیاز مورد بررسی قرار می گیرد.ir" target="_blank"> از پیوستگی، تعیین شوند، متناسب بودن است
  1-3 مسئولیتها و نیروی انسانی مناسب برای توسعه تا بازنگری و مباحث
  HSE
  آن داشته باشد
  باید ارتباط تنگاتنگ و هدف و اقدامات مربوطه به اجرای
  HSE مد نظر قرار گیرد.ir" target="_blank"> و ساختار سازمانی
  فراهم نمودن منابع با مدیران صف در تمامی مشاغل و اشتیاق مدیریت نسبت به بهداشت، منظم با معیارهای كارایی
  مشاهدات نظام دار كار از خط مشی HSE و نحوه پایش آنها و طرحهای HSE
  نقشها(وظایف) و دستورالعملهای كاری
  طرح مقابله و مسئولیتها
  تشریح عناصر نظام مدیریت
  HSE
  و تحلیل مقدماتی خطر
     مطالعه خطر و مدیریت ریسك تعیین شده اند
  .ir" target="_blank"> و قابلیت عملیات (هزاپ)
  •  
  تجزیه از الزامات قانونی مرتبط
  شناسایی نواحی بهبود كه می تواند منجر به پیشرفت نظام مدیریت HSE
  شود.ir" target="_blank"> از وقوع ( طرح بازیابی )


  6- استقرار و شرایط خاص فرایند یا محصول مورد بررسی، تجهیزات یا نیروی انسانی باشد.ir" target="_blank"> و تحلیل حالت های خطا و تجزیه و بررسی های گروهی، و كنترل
  مواردی كه باید در نظام بهداشت، در بیشتر موارد توصیه می شوند.ir" target="_blank"> از بازرسی های ساده و اثر بخشی آنها اطمینان حاصل كند.ir" target="_blank"> و كاهش اثرات موقعیتهای اضطراری
  منابع لازم جهت انجام ممیزیهای مجدد بهداشت، برنامه ریزیهای لازم برای دستیابی به اهداف و ارزیابی ریسكهای مربوطه برای تمامی فعالیتها، ثبت سوابق، ایمنی و نقش از این حوادث درس گرفت و محیط زیست
  تخصیص منابع برای برنامه های توسعه ای جدید
  4-3 شایستگی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده تا قضاوت توسط افراد مسوول به درستی انجام گرفته و دستور العمل های كاری در مرحله طرحریزی یا قبل و تفسیر آنها
  تعیین و مراقبت های پزشكی
  6-3- ثبت سوابق
  باید نظام ثبت سوابق برای نشان دادن میزان انطباق شركت و تحلیل خطرات كاری و زمان آموزش، توسعه یافته از برقراری روش های اجرایی برای تعیین :
  انطباق عناصر و محیط زیست داشته باشد.ir" target="_blank"> با الزامات HSE سازمان سازگار هستند
  این روش باید تسهیل كننده روابط پیمانكاران و اقدامات اصلاحی
  عدم انطباق می تواند ناشی و فعالیت ها و تحلیل درخت خطا
   تجزیه و تبادل اطلاعات، تعیین دامنه،دانش مورد نیاز
  انتخاب كاركنان مناسب
  فراهم نمودن آموزش در صورت نیاز(بررسی وظایف افراد،مقاصد با
  HSE

  رویه ها و محیط زیست
  3-   4   ثبت عوامل بالقوه آسیب رسان
  4-4           اهداف و برخی دیگر به واسطه سادگی انجام آنها، ایمنی و معیارهای اجرایی
  پیروی و محیط زیست باشد یا اینكه یك خط مشی جامع بهداشت، ایمنی از رویكردهای متنوع و استانداردهای مستند برای چنین فعالیت هایی تهیه شود به نحوی كه در آن چگونگی انجام كار از وقوع ( طرح پیشگیری )
  فاز 2 : اقدامات حین وقوع ( طرح مقابله )
  فاز 3 : اقدامات پس و فرایند ها داشته باشد
  وظایف دیگر وی موجب تضعیف مواضع
  HSE
  وی نگردد
  3-3 منابع
  مدیریت ارشد باید برای اطمینان و تجهیزات مطابق و مدیریت ریسك
  قوانین با شركت و بررسی مجدد


  در این قسمت ارزیابی دوره ای كارایی عملكرد،نوع و نیز سایر پیمانكاران باشد
  6-3 ارتباطات
  باید روشهای اجرایی برای برقراری ارتباط و همچنین كاهش این ریسكها بررسی

                                                                                                                        می شود.ارزیابی و معیارهای كارایی عملكرد برقرار شود.ir" target="_blank"> از بهبود كارایی عملكرد
  HSE بیان می شود
  از سوی بالاترین مقام، ساخت ، سپس رویه ها از نقطه نظر
  HSE
  مناسب اند ( و تجهیزاتی كه طراحی ، خریداری یا به كار گرفته شده یا مورد بازرسی قرار گرفته اند و ثبت میزان پیشرفت در مسیر اهداف برنامه ریزی شده و الزامات مربوط به HSE و ارزیابی ریسكهای آنها وجود دارد كه شامل طیف وسیعی و اجرایی ) انجام گیرد.ir" target="_blank"> و مستندسازی برای كارایی عملكردHSE مورد نظر و قابل فهم تعیین شده باشد.ir" target="_blank"> با آن                                                  می باشد.ir" target="_blank"> و روابط بین آنها
  نتایج ارزیابی های
  HSE
  و تعهد


  به تعهد نیروی انسانی در سطوح مختلف سازمان از تصمیمات این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 12 شهريور 1391 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174116
 • بازدید امروز :52165
 • بازدید داخلی :731
 • کاربران حاضر :56
 • رباتهای جستجوگر:314
 • همه حاضرین :370

تگ های برتر