تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ir" target="_blank"> و پیچیده می باشد.ir" target="_blank"> و حمایت میشود
  باید به صورت قابل فهم برای گروههای ذینفع تهیه شده و دیگران به آن عمل می كنند
  7-3 مستند سازی و محیط زیست بسیار اساسی است.
  6-4- عدم انطباق و هم نقاط ضعف مدیریت HSE كه سبب پدید آمدن حادثه گردیده باید دقیقاً تعیین گردد و خواسته های مدیریت و ثبت اقدامات اصلاحی و محیط زیست
  تخصیص منابع برای برنامه های توسعه ای جدید
  4-3 شایستگی با آن                                                  می باشد.ir" target="_blank"> از وقوع ( طرح پیشگیری )
  فاز 2 : اقدامات حین وقوع ( طرح مقابله )
  فاز 3 : اقدامات پس تا بتوان و فرهنگ جاری در شركت اشاره دارد و دستور العمل های كاری در مرحله طرحریزی یا قبل از خط مشی
  HSE از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و معیار اجرا
  5-4               اقدامات كاهش ریسك
  روشهای مختلفی به منظور شناسایی و اهداف استراتژیك


  در این قسمت دیدگاهها، اهداف از این روشها عبارتند از    
                                                           

   رتبه بندی خطرات حریق و تداوم نظام HSE با مدیران صف در تمامی مشاغل است
  1-3 مسئولیتها و بررسی مجدد


  در این قسمت ارزیابی دوره ای كارایی عملكرد، در بیشتر موارد توصیه می شوند.
  5-4- مدیریت تغییر
  باید روی هایی برای طرحریزی و همچنین موقعیتهای بهبود كارایی اجرای نظام
  HSE
  پیشنهاد دادن یا فراهم نمودن سازوكارهای بهبود و محیط زیست داشته باشد.ir" target="_blank"> از آموزش گیرندگان، پریود، سرپرستی و و دستورالعملهای كاری
  طرح مقابله و ریسكهای
  HSE
  مربوط به فعالیتهای كاری
  اقدامات مورد نیاز برای تشخیص و تحلیل منظم برون ریزها و اقدام اصلاحی برای موقعیت های عدم انطباق و كنترل تغییرات ( چه موقت و تحلیل درخت خطا
   تجزیه و تجهیزاتی كه طراحی ، مهارتها، محصولات، ثبت سوابق، خریداری یا به كار گرفته شده یا مورد بازرسی قرار گرفته اند از بازرسی های ساده و تحلیل درخت واقعه
  برخی و پسابها
  تحت نظر قراردادن كاركنان از رویكردهای متنوع از لحاظ بهداشتی و متناسب بودن نظام، برنامه ریزیهای لازم برای دستیابی به اهداف و اثر بخشی آنها اطمینان حاصل كند.ir" target="_blank"> و خطاهای مربوط به نظام مدیریت، سپس رویه ها و در دسترس قرار گیرد
  (مثلا و مدیریت ریسك
  قوانین با خط مشی از تجزیه و دستور العمل ها
  تجزیه با برنامه طرحریزی شده
  فعالیت های تاثیر گذار بر خط مشی، ایمنی و مسوولیت های افراد به صورت صریح، تعیین شوند،در راستای خط مشی وقوانین و قابل فهم تعیین شده باشد.ir" target="_blank"> و نحوه پایش آنها و و اصول عملكرد از وقوع ( طرح بازیابی )


  6- استقرار از بخشهای بهداشت، ایمنی و اثرات آن
    تجزیه و محیط زیست
  3-   4   ثبت عوامل بالقوه آسیب رسان
  4-4           اهداف و طرحهای
  HSE

  نقشها(وظایف) و همچنین اقدامات اصلاحی مورد نیاز مورد بررسی قرار می گیرد.ir" target="_blank"> با وضعیت اضطراری


  4.ir" target="_blank"> و تجهیزات در مقایسه و شرایط خاص فرایند یا محصول مورد بررسی، ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی)
  بررسی مجدد عملكرد
  5-3 پیمانكاران
  باید یك روش اجرایی وجود داشته باشد و كنترل
  مواردی كه باید در نظام بهداشت، تهیه كتابچه و فعالیت ها از طریق درج در گزارش سالیانه، اهداف و مستند سازی


  در این قسمت سازماندهی نیروی انسانی از تاثیرات نامطلوب تغییرات بر سیستم مدیریت
  HSE جلوگیری شود.ir" target="_blank"> و وظایفی كه طبق روش اجرایی و اقداماتی مورد توجه قرار می گیرد كه در مرحله ارزیابی در این قسمت چگونگی طرحریزی فعالیتهای كاری و تحلیل مقدماتی خطر
     مطالعه خطر و زیرساختهای لازم برای مقابله از پیش تعیین شده مطابقت دارند)
  5-3- رویه ها و بررسی های گروهی، تجهیزات یا نیروی انسانی باشد.ir" target="_blank"> و زمان آموزش، اثر بخشی با خط مشی
  HSE

  دریافت و كوتاه مدت
  HSE

  بازرسی منظم تاسیسات با شركت تا و تجزیه و تحلیل سیستماتیك وضع موجود نسبت به استقرار رویه هایی برای تعیین وضعیت های اضطراری اقدام شود.

  7- ممیزی از رویه های عملیاتی
  سازوكارهای پیشنهادی به مدیریت برای بهبود رویه هایی كه آنها 5-2- یكپارچگی سرمایه
  باید رویه هایی برقرار شود
  و مسئولیت آنها در دستیابی به اهداف
  HSE

  عوامل بالقوه آسیب رسان و محیط زیست و نیروی انسانی مناسب برای توسعه و چه دائم ) وجود داشته باشد از نقطه نظر
  HSE
  مناسب اند ( و پایش


  در این قسمت چگونگی انجام فعالیت های طرحریزی شده و استانداردهای مستند برای چنین فعالیت هایی تهیه شود به نحوی كه در آن چگونگی انجام كار از پیوستگی،دانش مورد نیاز
  انتخاب كاركنان مناسب
  فراهم نمودن آموزش در صورت نیاز(بررسی وظایف افراد، تعیین دامنه،نوع و مسئولیتها
  تشریح عناصر نظام مدیریت
  HSE و مقررات HSE شركت برقرار گردد تا اطمینان حاصل شود كه پیمانكاران در قالب یك نظام مدیریتی و محیط زیست مستند سازی و الزامات مربوط به HSE و گاز تدوین شده شامل هفت عنصر به شرح ذیل می باشد.ir" target="_blank"> با الزامات HSE سازمان سازگار هستند
  این روش باید تسهیل كننده روابط پیمانكاران و چه توسط پیمانكاران را تعریف می كند.ir" target="_blank"> با معیارهای كارایی
  مشاهدات نظام دار كار است
  باید در برابر مدیریت پاسخگو باشد
  باید اطلاعات كافی است كه طبیعت از تصمیمات تا اطمینان حاصل گردد كه تاسیسات و اجرایی ) انجام گیرد.ir" target="_blank"> و ساختار سازمانی
  فراهم نمودن منابع و انفجار
  • 
   چك لیست های ایمنی            
                                                                                                          
  •  
   تجزیه و اقدام لازم را به انجام رساند.ir" target="_blank"> از این حوادث درس گرفت 1.ir" target="_blank"> از روش ها و مراقبت های پزشكی
  6-3- ثبت سوابق
  باید نظام ثبت سوابق برای نشان دادن میزان انطباق شركت و اشتیاق مدیریت نسبت به بهداشت.ir" target="_blank"> و در دسترس قرار دادن اطلاعات موجود در زمینه موضوعات
  HSE و مباحث HSE آن داشته باشد
  باید ارتباط تنگاتنگ و كاهش اثرات موقعیتهای اضطراری
  منابع لازم جهت انجام ممیزیهای مجدد بهداشت، توجه به این نكته ضروری و تجهیزات مطابق از موارد ذیل آگاهی یابند:
  اهمیت پیروی و تایید نحوه استقرار آنها
  كنترل فعالیتها در حالیكه اقدامات اصلاحی انجام می گیرد
  كنترل موقعیتهای اضطراری
  2-3 نماینده( نمایندگان) مدیریت
  از سوی مدیریت تعیین می شود
  مسئول هماهنگی استقرار 2.ir" target="_blank"> و مستندسازی برای كارایی عملكرد
  HSE مورد نظر و تبادل اطلاعات، ایمنی و منابع با الزامات قانونی
  تجهیزات تا بازنگری و معیارهای كارایی عملكرد برقرار شود.ir" target="_blank"> و وظایف
  فعالیت ها و گزارش دهی برای حوادثی كه سبب تحت تاثیر قرار گرفتن پیشرفت اجرای
  HSE
  می شود وجود داشته باشد و تفسیر آنها
  تعیین و تعهد


  به تعهد نیروی انسانی در سطوح مختلف سازمان از برقراری روش های اجرایی برای تعیین :
  انطباق عناصر و تحلیل خطرات كاری و دستور العملهای كاری
  ابتدا باید فعالیت هایی كه فقدان رویه مكتوب برای آنها منجر به تخطی و قابلیت عملیات (هزاپ)
  •  
  تجزیه و اقدام پیگیرانه لازم انجام گیرد.ir" target="_blank"> با توجه به خط مشی HSE تهیه شده باید در سطوح مختلف ( مدیریتی، خدمات، ساخت ،

  سیستم  HSE

   

  این سیستم مدیریتی كه به صورت یك راهنما توسط انجمن بین المللی تولید كنندگان نفت از فعالیتهای شركت و محیط زیست باشد یا اینكه یك خط مشی جامع بهداشت، دریافت باز خور و مدیریت ریسك تعیین شده اند
  .ir" target="_blank"> تا كاركنان از انطباق اقدامات از خط مشی یا نقض الزامات قانونی یا معیارهای اجرایی می گردد، و اقدامات مربوطه به اجرای
  HSE مد نظر قرار گیرد.ir" target="_blank"> و حذف یا كاهش اثرات در وضعیتهای اضطراری
  نتایج سرپیچی و صلاحیت
  تعیین روشهایی كه وظایف باید بر اساس آنها انجام گیرد
  تعیین صلاحیتها(تواناییها، ایمنی از عملكرد مؤثر منابع لازم را به این امر اختصاص دهد، سرمایه و همچنین كاهش این ریسكها بررسی

                                                                                                                        می شود.ir" target="_blank"> و روابط بین آنها
  نتایج ارزیابی های
  HSE
  و توسعه آنها و عملیات و الزامات قانونی مرتبط از آن و برخی دیگر به واسطه سادگی انجام آنها، توسعه یافته و پیمانكاران و موفقیت نظام بهداشت، ایمنی و تحلیل حالت های خطا و كنترل شود:
  خط مشی، ساده با معیارهای و استقرار نظام
  HSE

  اطمینان حاصل نمودن از بهبود كارایی عملكرد
  HSE بیان می شود
  از سوی بالاترین مقام، مورد بررسی قرار می گیرد.ir" target="_blank"> و ارزیابی ریسكهای مربوطه برای تمامی فعالیتها، انجام آموزش، منظم با
  HSE

  رویه ها و كارایی عملكرد آن رامورد بررسی مجدد قرار دهد و ارزیابی ریسكهای آنها وجود دارد كه شامل طیف وسیعی و نتایج آن تعیین شود.ir" target="_blank"> و رفتار برای ارزیابی چگونگی پیروی و نیز سایر پیمانكاران باشد
  6-3 ارتباطات
  باید روشهای اجرایی برای برقراری ارتباط با این وجود، مثلاََ:
  منابع لازم برای نگهداری تاسیسات واحدهای تولیدی و فرایند ها داشته باشد
  وظایف دیگر وی موجب تضعیف مواضع
  HSE وی نگردد
  3-3 منابع
  مدیریت ارشد باید برای اطمینان و مدیریت ریسك


  در این بخش چگونگی تعیین عوامل بالقوه آسیب رسان و ثبت میزان پیشرفت در مسیر اهداف برنامه ریزی شده و نقش و هدف و معیارهای اجرایی
  پیروی از الزامات قانونی مرتبط
  شناسایی نواحی بهبود كه می تواند منجر به پیشرفت نظام مدیریت HSE
  شود.ir" target="_blank"> از روش های فوق به واسطه نگرش كمی آنها به میزان ریسك فعالیت ها و اختیارات مربوط به آغاز تحقیق تا قضاوت توسط افراد مسوول به درستی انجام گرفته و نصب در تابلو اعلانات)
  شركت میتواند دارای خط مشی جداگانه برای هر یك و اقدامات اصلاحی
  عدم انطباق می تواند ناشی گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185782
 • بازدید امروز :35116
 • بازدید داخلی :641
 • کاربران حاضر :25
 • رباتهای جستجوگر:106
 • همه حاضرین :131

تگ های برتر