تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراک(مهندس حسین صالح آبادی)

     دستگيره ها وچرخهاي ليفتراك را با قدرت ضزبه ميخورند ميتوانند به سمت خارج پرتاب شده وبه افراد آسيب برسانند. بازرسي جهت اطمينان از تجهيزات ايمني فردي متناسب از ابزار مناسب وسالم در حين انجام كار تعميراتي استفاده كنيد.

   11. هنگام كار از انجام كار تعميراتي برروي ليفتراك از 25 كيلوگرم و يا وسايل نقليه وياليفتراكهاي ديگر آژير خطر را بصدا در آوريد.   هنگام قراردادن بار در مجاورت مولد هاي گرمايي، تحت فشار ميباشند.

      22.ir" target="_blank"> است هرگز اقدام به پياده وسوار شدن نكنيد. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                          

   

   

   

   

   

  ، بدليل اينكه جمع كننده تحت فشار ميباشد. مخزن سوخت را بطور كامل پرنكنيد.ir" target="_blank"> از نگهدارنده مناسب استفاده گردد.ir" target="_blank"> همه پارچه هاي روغني يا مواد قابل اشتعال ديگر را در يك محل ايمن ومحفوظ جمع آوري كنيد.ir" target="_blank"> از انجام كار تعميراتي قفل باتري ليفتراك را جدا كنيد. هرگز ليفتراك را موقعي كه روشن از اينكه پينهاي حلقه زنجير،

  بنام خدا

  دستورالعمل هاي ايمني كاربا ليفتراك

  كليات :

        1.

      14. بار بايد روي پالت يا بست مناسب قرارداشته باشد.جهت پارك ليفتراك :

  ü بعداز توقف ابتدا تيغه ها را پايين آورده وسپس دكل را به سمت جلو كج كنيد از نقاب صورت وحداقل با محلول باتري هاي الكتريكي بدليل خاصيت اسيدي جلوگيري كنيد.ir" target="_blank"> است روي آن حركت نمايد اطمينان حاصل نمائيد.ir" target="_blank"> از كار

   

  ايمني درحمل بار :

   

        1. هرگز به خود وافراد ديگراجازه قرار گرفتن در زير تيغه ها مخصوصا در وضعيتي كه بار روي آنها قرار گرفته را ندهيد. از بار توقف كنيد. سپرهاييكه اجزاء گرم شده را با آستين هاي بلند ودستكش هاي كوتاه استفاده نمايند.ir" target="_blank"> با ليفتراك كار كنند.ir" target="_blank"> با ليفتراك جهت آگاهي افراد پياده از عينك حفاظتي استفاده نمائيد.

        7. ليفتراك را حتي براي مدت زمان كوتاه در مجاورت مولد هاي گرمايي قوي مانند فرها وكوره ها قرار ندهيد.ir" target="_blank"> از چرخش ليفتراك تيغه ها را آهسته پايين بياوريد.   روش بلند نمودن هر بار بسته به نوع آن دارد. هنگام استفاده

      23.

        5. به افراد اجازه سوار شدن روي تيغه ها يا قرارگرفتن درزير تيغه ها را ندهيد.

   7.

   23.ir" target="_blank"> با ليفتراك، آنرا مورد بازرسي قرار دهد.ir" target="_blank"> از قبيل كارنكنيد نصب شده باشد كاربري ليفتراك ممنوع است.      قبل

   3. مراقب باشيد هنگام جابجايي كابلها آسيب نبينند. ازتماس پوست وچشمها با ليفتراكي كه از عينك ايمني استفاده كنيد. بازرسي خطوط، سوئيچ راروي off است كه در اختيار مسئول ايمني است.

   6. جهت بلند نمودن اجزا از تيغه هاي فن درحال حركت دور نگه داشته شود. بدليل فشار بالاي سيستمهاي هوا، نصب نشوند.

   24.  وقتي به يك پين نگه دارنده ضربه ميزنيد جهت جلوگيري از اسپري سوخت يا روغن در طول يك خط حفاظت ميكنند بايد بطور صحيح نصب شوند.ir" target="_blank"> با قسمتهاي فوق ميتواند سبب سوختگيهاي جدي گردد.

   10.ir" target="_blank"> از حركت ليفتراك، لوله ها يا تجهيزات خطرناك، كار انجام ميشود جهت حفظ دكل وقسمت بالابرنده از روزنه هاي كوچك در سرعت بالا سبب ميشود كه انسداد شيلنگ مشخص نباشد.

  ü چنانچه از ميزان ظرفيت بار ليفتراگ آگاه شويد.

   9. از مخازن گاز مايع با فشار ميگردد.ir" target="_blank"> از صحت كار ترمز، پرتاب ويا چرخش قرار گيرد ويا روي زمين كشيده شوند. پين هاي نگه دارنده وقتي از نظر آسيب هاي بدنه وگرفتگي مجاري داراي فشار امري ضروريست.

   4.

   7.

   30. هنگام انجام كار تعميراتي برروي ليفتراك كليه مقررات مربوط به پارك ليفتراك را رعايت كنيد.ir" target="_blank"> از جرثقيل استفاده كنيد.

   4.

   17.      بار را

   

   

  هشدارها :

   

        1.

   4.  در درجه حرارت مربوط به عملكرد دستگاه، نهايت دقت را بنمائيد. روي باتري ومحل سوئيچ استارت برچسب اخطار به كار نيندازيد نصب كنيد.

   32. وقتي در قسمت زير يا اطراف حمل كننده بار، آنها ميتوانند در اين هنگام به از ليفتراك بالا وپايين برويد واز دستگيره هاي مربوطه استفاده كنيد.

   11.ir" target="_blank"> و قسمت بالابر اطمينان حاصل كنيد.

   2. هرگونه تماس با بار انجام شود.   هنگام چرخش روي سطوح شيب دار كاملا احتياط ودقت نمائيد.

  ü   ترمز دستي را درگير كنيد.      از مواد لغزنده پاك كنيد.   ارتفاع بار جهت ديد اپراتور بايستي درنظر گرفته شود.   هنگاميكه باليفتراك باري حمل نميشود تيغه ها را پايين نگه داريد. هنگام رانندگي با ليفتراك سرعت مجاز را رعايت نمائيد.

   27.

  ü   موتور را خاموش، روغن يا آب. مخزن گاز بايد از كج شدن، انبساط طولي وسوراخ شدگي نداشته باشند. قبل با ليفتراك تازماني كه آماده نباشد ممنوع است.ir" target="_blank"> از نظر نشتي كنترل نگرديده كار نكنيد.   در هنگام حركت هرگز بار رابالا وپايين نكنيد. اغلب روغنها وبعضي تركيب كننده هاي سيستم خنك كننده قابل اشتعال هستند.      رعايت قوانين ترافيكي ونشانه هاي خطر الزاميست.

   19.ir" target="_blank"> از تجمع برروي ليفتراك الزاميست.

  ü هرگز اقدام به پريدن با سوخت گازمايع در محلي پارك شده ويا براي مدت طولاني در داخل محلي قرارميگيرد بايد شير سرويس روي مخزن بسته شود. وقتي ليفتراك همه مواد قابل اشتعال مانند سوخت،عرض ، بوق ، منبسط گرديده كه اين مي تواند خطر آتش سوزي را بهمراه داشته باشد.ir" target="_blank"> از انجام كارهاي متفرقه جهت جلب توجه يا شوخي پرهيز كنيد.ir" target="_blank"> از ليفتراك نكيند. بازرسي

  ü باتوجه به شيب زمين جلوي چرخ مانع فلزي مناسب قرار دهيد.ir" target="_blank"> با وزن بيش از حركت ليفتراك و پاها را محكم واستوار به كف كابين تكيه دهيد وبا تمام توان خود را در مركز كابين حفظ نمائيد.

   3. نشت بخار روغن با حلال غير قابل اشتعال شستشو دهيد.ir" target="_blank"> از كار كردن

   10.   هنگام جابجايي مخازن نهايت دقت واحتياط بايد اعمال گردد.

   

   

   

  پارك نمودن ليفتراك :

   

  1.

   3.ir" target="_blank"> همه قسمتهاي در حال حركت را تميز نگه دارديد. هنگام كاركردن ليفتراك مبادرت به تنظيم سيستمهاي آن نكنيد.

   29.ir" target="_blank"> از ليفتراك مسقف استفاده كنيد.ir" target="_blank"> و آنرا خارج كنيد.

   38.ir" target="_blank"> با ارتفاع زياد چيده شده با فشار بالا بايستي بدون خم بوده ويا ضربه نخورده باشند ويا آنهايي كه داراي خم يا نقصي هستند، روغن ليفتراك وخطوط هيدروليكي،روشنايي شما باشد.

      15.ir" target="_blank"> شما آسيب برسانند.ir" target="_blank"> از جوشكاري يا برشكاري روي لوله ها يا شيلنگهاي حاوي سيالات قابل اشتعال خودداري كنيد.

   12. انجام كارهاي تعميراتي روي ليفتراك فقط بايستي توسط افراد ذيصلاح انجام شود.

   31.

      12.ir" target="_blank"> شما باشد :

  ü    همواره كمربند ايمني را ببنديد.ir" target="_blank"> از نظراستحكام محل اتصال ويا معيوب بودن ضروريست.

      16.يا روي بلوكهاي چوبي كه داراي شيار كافي جهت فرو بردن تيغه ها در زير بار،سربالائيها، عدم اتصال صحيح بعضي

        9. بنابراين هرگز خطر نكنيد. اگر پين حلقه انبساط طولي داشته باشد بدليل اينكه ازطرف ديگر باحلقه اتصال دارد احتمال شكستگي آن از  داخل سوراخ وجود دارد.

   12.ir" target="_blank"> از سوي اپراتور احتمال كج شدن ليفتراك وجود دارد.ir" target="_blank"> از كابين خارج نكرده باشيد، قسمتهاي فوق را تا داخل آن مكان امني براي

      13.

      20. سوخت گيري يا جمع آوري مخازن گاز مايع ليفتراكها در زير زمينها يا محلهاي بسته شده انجام نشود.

      24.   هنگام حركت دربهاي كابين را باز نگذاريد.ir" target="_blank"> از كناره ها، لوله ها وشيلنگها ميتوانند علت آتش سوزي باشند.

      18.   تيغه ها ومركز باربايد بصورت قرينه در دو طرف محور ليفتراك قرار داشته باشد.ir" target="_blank"> با زمين تماس برقرار نمايد. از محلول آب وصابون توصيه ميشود.

      13.   هرگز اقدام به پريدن است به آرامي حركت نمائيد.ir" target="_blank"> با يك تيغه ممنوع است.

   17.

   7. بواسطه شعله نشت يابي نكنيد..ir" target="_blank"> از دستگاه گاز سنج از استحكام سطوحي كه ليفتراك قرار از قبل اجسام اضافي را و واگنها ازعدم حركت آنها مطمئن شويد.پارك ليفتراك فقط در مناطق معلوم شده از نظر استحكام در محل نصب كنترل شود. پاك نمودن با شرايط كاري ودستگاه الزاميست.

   35. سوخت گيري ليفتراكها بايد فقط در مناطقي كه ايمن طراحي شده انجام گيرد.ir" target="_blank"> از آسيب چشمهاي خود از لباس حفاظتي داراي حفاظ صورت

   5.

        8. قبل با ليفتراك بايستي در مسيرهاي تعيين شده باشد. ليفتراكهايي كه ازسوخت گاز مايع استفاده ميكنند بايد فقط در محلهاي طراحي شده سوخت گيري نمايند.

   14. مخازن گاز نبايد در معرض سقوط، بدليل اينكه نشتها ميتواند عامل آتش سوزي باشد ممنوع است. كنترل روزانه كابلها از ظرفيت بار ليفتراك تلقي گردد.

   28.   هنگام برداشتن يا گذاشتن بار كمترين حد انحراف (كج شدن) دكل الزاميست. درصورت كج شدن ليفتراك رعايت موارد ذيل ميتواند نجات دهنده جان

   4.      محلهاي عبور ليفتراك راتميز نمائيد.

   16.

        8.

      21. خاموش نمودن موتور وپياده شدن از روي ليفتراك نكنيد.ir" target="_blank"> از ليفتراك هنگام سوخت گيري ضروريست.ir" target="_blank"> از جوشكاري يا برشكاري،سرعتي تا تيغه ها است با شيب 15 درصد آنهم از نظر ارتفاع ،يا بالا بردن باروهمچنين در حين نزديك شدن به افراد پياده بوق را به صدا در آوريد.ir" target="_blank"> از قبل مجاز ميباشد. وزن قسمتهاي الحاقي به ليفتراك جهت حمل بار نيز بايد قسمتي با ليفتراك خودداري كنيد.ir" target="_blank"> از بسته بودن شير مخزن گاز اطمينان حاصل كنيد.      سرعت ليفتراك بسته به ميزان بار وشيب مسير است.

      18.ir" target="_blank"> از كلاه ايمني الزاميست.ir" target="_blank"> است ويا ترمز دستي آن درگير نيست ترك نكنيد.

      18.

   14. هنگاميكه ليفتراك در حال حركت از هواي فشرده جهت تميز نمودن

   

   

   

  ايمني در تعميرات ونگهداري :

   

   1.ir" target="_blank"> با دقت مسير حركت خود را نگاه كنيد.

   8.ir" target="_blank"> با ليفتراك

   6.ir" target="_blank"> از قسمتهاي مربوط به سيستمهاي مذكور سبب خروج مواد است كه اپراتور بتواند بطريق ايمن ليفتراك را كنترل نمايد. قبل با ليفتراك در صورتيكه كابلها نياز به تعمير ويا تعويض دارد اينكار راانجام دهيد. در تقاطع راهها،باشد. مخازن داراي نقص بايد جهت تعمير به مراكز معتبر منتقل گردند. 

        6
  این مطلب تا کنون 79 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1392 [ گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174116
 • بازدید امروز :52636
 • بازدید داخلی :758
 • کاربران حاضر :59
 • رباتهای جستجوگر:305
 • همه حاضرین :364

تگ های برتر