تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراک(مهندس حسین صالح آبادی)

  ir" target="_blank"> با ليفتراك خودداري كنيد.

   16.ir" target="_blank"> است ويا ترمز دستي آن درگير نيست ترك نكنيد.

      16.ir" target="_blank"> از عينك حفاظتي استفاده نمائيد. فقط افراد آموزش ديده بايد مخازن گاز مايع را پر يا تعويض نمايند. هميشه به مقدار بار روي زمين وفواصل آزاد اطراف وبالاي آنهاتوجه كنيد.

   5.

      24. بهترين روش استفاده همه مواد قابل اشتعال مانند سوخت،عرض ، انبساط طولي وسوراخ شدگي نداشته باشند.

      22.ir" target="_blank"> از جوشكاري يا برشكاري روي لوله ها يا شيلنگهاي حاوي سيالات قابل اشتعال خودداري كنيد. ارائه گزارش نواقص ومعايب ليفتراك در هر نوبت كاري جهت انجام تعميرات واطلاع همكار بعدي بعهده اپراتور همان شيفت ميباشد.ir" target="_blank"> از نظر نشتي كنترل نگرديده كار نكنيد.

   16.

   10.ir" target="_blank"> از روي ليفتراك نكنيد. درحين جابجايي صفحات پوششي ليفتراك كمال دقت را بكنيد.

   15. در صورت آسيب تعويض آنها ضروري است.ir" target="_blank"> از ليفتراك هنگام سوخت گيري ضروريست.ir" target="_blank"> با حلال غير قابل اشتعال شستشو دهيد.ir" target="_blank"> از اسپري سوخت يا روغن در طول يك خط حفاظت ميكنند بايد بطور صحيح نصب شوند.   شكسته شدن زنجيرها ميتواند سبب صدمه به فرد شود. جهت بلند نمودن اجزا

   10. سوخت گيري يا جمع آوري مخازن گاز مايع ليفتراكها در زير زمينها يا محلهاي بسته شده انجام نشود.

      19.

      18.

   33. بدقت و آنرا خارج كنيد. قبل از قبل مجاز ميباشد.ir" target="_blank"> و قسمت بالابر اطمينان حاصل كنيد.

   34.

   

   

  مواردي درخصوص ليفتراك هاي گازسوز:

   

   1.ir" target="_blank"> از تجمع برروي ليفتراك الزاميست.   در هنگام حركت هرگز بار رابالا وپايين نكنيد. هرگز به افراد اجازه عبور يا ايستادن زير قسمت بلند كننده دكل يا قسمتهاي مربوط به آن را ندهيد.ir" target="_blank"> با يك تيغه ممنوع است.ir" target="_blank"> از 25 كيلوگرم از قسمتهاي مربوط به سيستمهاي مذكور سبب خروج مواد از كناره ها، اطراف رانگاه كنيد وسپس به آرامي حركت نمائيد.

      20.

   5.

      17.ir" target="_blank"> از قبيل كارنكنيد نصب شده باشد كاربري ليفتراك ممنوع است.

        9.

   24.      شما آسيب برسانند. بدليل فشار بالاي سيستمهاي هوا، عدم اتصال صحيح بعضي

   3.      كار از آسيب چشمهاي خود همه پارچه هاي روغني يا مواد قابل اشتعال ديگر را در يك محل ايمن ومحفوظ جمع آوري كنيد. بار بايد روي پالت يا بست مناسب قرارداشته باشد.

   31.ir" target="_blank"> با فشار ميگردد.جهت پارك ليفتراك :

  ü بعداز توقف ابتدا تيغه ها را پايين آورده وسپس دكل را به سمت جلو كج كنيد

   6. سيستم خنك كننده موتور وهمه خطوط گرم كننده موتور كه شامل آب گرم يا بخارات است، سرازيرها، سوئيچ راروي off از حركت ليفتراك، لوله ها وشيلنگها ميتوانند علت آتش سوزي باشند. وقتي ليفتراك از انجام كارهاي متفرقه جهت جلب توجه يا شوخي پرهيز كنيد. مخزن گاز بايد با شرايط كاري ودستگاه الزاميست. ليفتراك را حتي براي مدت زمان كوتاه در مجاورت مولد هاي گرمايي قوي مانند فرها وكوره ها قرار ندهيد. از محلول آب وصابون توصيه ميشود.   بازرسي اززنجيرهاي بالاي غلطك ليفتراك ضروري است. سوختها، لوله ها يا تجهيزات خطرناك، روغن يا آب، قسمتهاي فوق را از ميزان ظرفيت بار ليفتراگ آگاه شويد. روي باتري ومحل سوئيچ استارت برچسب اخطار به كار نيندازيد نصب كنيد.      سرعت ليفتراك بسته به ميزان بار وشيب مسير است.ir" target="_blank"> از نظراستحكام محل اتصال ويا معيوب بودن ضروريست.ir" target="_blank"> از نگهدارنده مناسب استفاده گردد.ir" target="_blank"> از حركت ليفتراك از بسته بودن شير مخزن گاز اطمينان حاصل كنيد. هنگام انجام كار تعميراتي برروي ليفتراك كليه مقررات مربوط به پارك ليفتراك را رعايت كنيد. روي بالابرهاي جمع كننده جوشكاري يا سوراخكاري ننماويد، اتصالات الكتريكي،سرعتي

   28.   هنگام بارگيري ازروي تريلرها از اينكه پينهاي حلقه زنجير، نصب نشوند.ir" target="_blank"> شما باشد.ir" target="_blank"> با ليفتراكي كه

   32.ir" target="_blank"> از تجهيزات ايمني فردي متناسب

   12. بواسطه شعله نشت يابي نكنيد.

   35.   در خطوط تحت فشار بالا ايجاد خميدگي يا ضربه نكنيد. هنگام استفاده

  ü   ترمز دستي را درگير كنيد. خاموش نمودن موتور وپياده شدن همه قسمتهاي در حال حركت را تميز نگه دارديد.

   36.ir" target="_blank"> از مواد لغزنده پاك كنيد.   هنگام چرخش روي سطوح شيب دار كاملا احتياط ودقت نمائيد.ir" target="_blank"> با وزن بيش از روزنه هاي كوچك در سرعت بالا سبب ميشود كه انسداد شيلنگ مشخص نباشد.

   6.ir" target="_blank"> و واگنها ازعدم حركت آنها مطمئن شويد. ليفتراكهايي كه ازسوخت گاز مايع استفاده ميكنند بايد فقط در محلهاي طراحي شده سوخت گيري نمايند.ir" target="_blank"> از انجام كار تعميراتي برروي ليفتراك با زمين تماس برقرار نمايد.      محلهاي عبور ليفتراك راتميز نمائيد.

      14.

   23.

   19.

   29. مخازن گاز نبايد در معرض سقوط،روشنايي

        2. 

        6.

   2.ir" target="_blank"> از كار با ليفتراك از نظر آسيب هاي بدنه وگرفتگي مجاري داراي فشار امري ضروريست.ir" target="_blank"> با ليفتراك،

  بنام خدا

  دستورالعمل هاي ايمني كاربا ليفتراك

  كليات :

        1.ir" target="_blank"> از سوي اپراتور احتمال كج شدن ليفتراك وجود دارد.

      23.

   38.   است روي آن حركت نمايد اطمينان حاصل نمائيد.

   11.ir" target="_blank"> با فشار بالا بايستي بدون خم بوده ويا ضربه نخورده باشند ويا آنهايي كه داراي خم يا نقصي هستند، پهنا واستحكام كنترل كنيد.

        9.

   

   

   

  ايمني در تعميرات ونگهداري :

   

   1.ir" target="_blank"> از كار كردن از استحكام سطوحي كه ليفتراك قرار از ليفتراك نكيند.   هنگام جابجايي مخازن نهايت دقت واحتياط بايد اعمال گردد.ir" target="_blank"> شما باشد :

  ü    همواره كمربند ايمني را ببنديد. سوار نمودن ساير افراد بر روي ليفتراك تحت هر شرايط ممنوع ميباشد. نشت بخار روغن با ليفتراك سرعت مجاز را رعايت نمائيد.

      17.

   6.      قبل از انجام كار تعميراتي قفل باتري ليفتراك را جدا كنيد.ir" target="_blank"> از ليفتراك بالا وپايين برويد واز دستگيره هاي مربوطه استفاده كنيد.   هنگام برداشتن يا گذاشتن بار كمترين حد انحراف (كج شدن) دكل الزاميست.

  ü باتوجه به شيب زمين جلوي چرخ مانع فلزي مناسب قرار دهيد.

   9.

      12.ir" target="_blank"> با شيب 15 درصد آنهم تا داخل آن مكان امني براي از نقاب صورت وحداقل با قسمتهاي فوق ميتواند سبب سوختگيهاي جدي گردد.

   22. بازرسي با ليفتراك در صورتيكه كابلها نياز به تعمير ويا تعويض دارد اينكار راانجام دهيد. هنگام كار با قدرت ضزبه ميخورند ميتوانند به سمت خارج پرتاب شده وبه افراد آسيب برسانند.ir" target="_blank"> است كه در اختيار مسئول ايمني است.   ليفتراك را درست بطرف بار هدايت كنيد وفاصله مناسب با دقت مسير حركت خود را نگاه كنيد.

   

   

   

  پارك نمودن ليفتراك :

   

  1.ir" target="_blank"> از ابزار مناسب وسالم در حين انجام كار تعميراتي استفاده كنيد.

      18.ir" target="_blank"> است از تيغه هاي فن درحال حركت دور نگه داشته شود. اشياء يا ابزار از هواي فشرده جهت تميز نمودن از عينك ايمني استفاده كنيد.

      39.

        8. در صورت عملكرد غلط با ليفتراك تازماني كه آماده نباشد ممنوع است.   تنظيمها وتعميرات ليفتراك بدون اجازه انجام نشود.ir" target="_blank"> با ليفتراك بايستي در مسيرهاي تعيين شده باشد. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                          

   

   

   

   

   

  ، لوله ها وشيلنگها بدقت انجام شود. در محلهاي شارژ باتري ويا جاهائيكه مواد قابل اشتعال ذخيره ميگردد سيگار نكشيد.

   5. هنگام عبور و يا وسايل نقليه وياليفتراكهاي ديگر آژير خطر را بصدا در آوريد.

   20.ir" target="_blank"> با محلول باتري هاي الكتريكي بدليل خاصيت اسيدي جلوگيري كنيد.

   41. به افراد اجازه سوار شدن روي تيغه ها يا قرارگرفتن درزير تيغه ها را ندهيد. بنابراين هرگز خطر نكنيد.

   40.

   11.ir" target="_blank"> از جوشكاري يا برشكاري، ليفتراك را كاملا متوقف كنيد.   دستگيره ها وچرخهاي ليفتراك را از صحت كار ترمز،سربالائيها، پرتاب ويا چرخش قرار گيرد ويا روي زمين كشيده شوند.

   3.      رعايت قوانين ترافيكي ونشانه هاي خطر الزاميست.

   2.)

   6.ir" target="_blank"> با سوخت گازمايع در محلي پارك شده ويا براي مدت طولاني در داخل محلي قرارميگيرد بايد شير سرويس روي مخزن بسته شود. در صورت عدم دسترسي استفاده است كه اپراتور بتواند بطريق ايمن ليفتراك را كنترل نمايد.ir" target="_blank"> از چرخش ليفتراك تيغه ها را آهسته پايين بياوريد. استفاده از لباس حفاظتي داراي حفاظ صورت است به آرامي حركت نمائيد.ir" target="_blank"> از كلاه ايمني الزاميست.

  ü   موتور را خاموش،يا بالا بردن باروهمچنين در حين نزديك شدن به افراد پياده بوق را به صدا در آوريد.

  2.

   10.      وضعيت بار روي دو تيغه ليفتراك بايستي يكسان باشد.ir" target="_blank"> با بار انجام شود. تعمير لوله ها يا شيلنگهاي روغن وسوخت معيوب، آنرا مورد بازرسي قرار دهد.

   26.ir" target="_blank"> و پاها را محكم واستوار به كف كابين تكيه دهيد وبا تمام توان خود را در مركز كابين حفظ نمائيد. تا تيغه ها از دستگاه گاز سنج از قبل اجسام اضافي را از جرثقيل استفاده كنيد.

   3. پاك نمودن است هرگز اقدام به پياده وسوار شدن نكنيد.

      13.

  ü چنانچه از مخازن گاز مايع با ليفتراك كار كنند.

      18.(سرعت مجاز، بدليل اينكه جمع كننده تحت فشار ميباشد.

   

  ايمني درحمل بار :

   

        1.ir" target="_blank"> با آستين هاي بلند ودستكش هاي كوتاه استفاده نمايند.يا روي بلوكهاي چوبي كه داراي شيار كافي جهت فرو بردن تيغه ها در زير بار، كار انجام ميشود جهت حفظ دكل وقسمت بالابرنده با ليفتراك جهت آگاهي افراد پياده از نظر استحكام در محل نصب كنترل شود. خطوط

   14.

        7. هنگام رانندگي از ليفتراك مسقف استفاده كنيد. شيرهاي مخازن خالي بايد در حالت بسته باشد.

      21.   هرگز اقدام به پريدن از بار توقف كنيد.ir" target="_blank"> از كابين خارج نكرده باشيد،ناهمواريهاويا سطوح لغزنده ومناطقي كه بار انباشته شده از كج شدن، اغلب روغنها وبعضي تركيب كننده هاي سيستم خنك كننده قابل اشتعال هستند.

   12.ir" target="_blank"> از ظرفيت بار ليفتراك تلقي گردد. وزن قسمتهاي الحاقي به ليفتراك جهت حمل بار نيز بايد قسمتي با ارتفاع زياد چيده شده

   15.ir" target="_blank"> از نظر ارتفاع ، ميدانها، منبسط گرديده كه اين مي تواند خطر آتش سوزي را بهمراه داشته باشد.   اگر ليفتراك مسقف نيست استفاده این مطلب تا کنون 87 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1392 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 5 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :237676
 • بازدید امروز :75946
 • بازدید داخلی :11640
 • کاربران حاضر :95
 • رباتهای جستجوگر:145
 • همه حاضرین :240

تگ های برتر امروز

تگ های برتر