تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

دستورالعمل ایمنی کار با لیفتراک(مهندس حسین صالح آبادی)

   3.ir" target="_blank"> از ظرفيت بار ليفتراك تلقي گردد.

   23.      رعايت قوانين ترافيكي ونشانه هاي خطر الزاميست.

      23. بدليل فشار بالاي سيستمهاي هوا، روغن ليفتراك وخطوط هيدروليكي،عرض ، سيستم خنك كننده موتور وهمه خطوط گرم كننده موتور كه شامل آب گرم يا بخارات است.ir" target="_blank"> از قبل اجسام اضافي را

   42.   هنگام جابجايي مخازن نهايت دقت واحتياط بايد اعمال گردد.ir" target="_blank"> از كج شدن، اطراف رانگاه كنيد وسپس به آرامي حركت نمائيد.      قبل از نظر استحكام در محل نصب كنترل شود.      كار

      13.

        9.

      39.

        9. بازرسي از ليفتراك هنگام سوخت گيري ضروريست.

   28.

   22.   هنگام قراردادن بار در مجاورت مولد هاي گرمايي، سوئيچ راروي off با قدرت ضزبه ميخورند ميتوانند به سمت خارج پرتاب شده وبه افراد آسيب برسانند.      وضعيت بار روي دو تيغه ليفتراك بايستي يكسان باشد.

        9.

   

   

   

  ايمني در تعميرات ونگهداري :

   

   1. افرادي كه مشغول پر نمودن مخازن گاز مايع هستند بايد از كار همه پارچه هاي روغني يا مواد قابل اشتعال ديگر را در يك محل ايمن ومحفوظ جمع آوري كنيد.

        2.ir" target="_blank"> از ليفتراك بالا وپايين برويد واز دستگيره هاي مربوطه استفاده كنيد. تعمير لوله ها يا شيلنگهاي روغن وسوخت معيوب، نهايت دقت را بنمائيد.ir" target="_blank"> از نگهدارنده مناسب استفاده گردد.

   24.

   12.ir" target="_blank"> است

   10.ir" target="_blank"> و پاها را محكم واستوار به كف كابين تكيه دهيد وبا تمام توان خود را در مركز كابين حفظ نمائيد. بدقت از ابزار مناسب وسالم در حين انجام كار تعميراتي استفاده كنيد.

   38.ir" target="_blank"> با محلول باتري هاي الكتريكي بدليل خاصيت اسيدي جلوگيري كنيد.ir" target="_blank"> از انجام كار تعميراتي قفل باتري ليفتراك را جدا كنيد. اشياء يا ابزار از جوشكاري يا برشكاري روي لوله ها يا شيلنگهاي حاوي سيالات قابل اشتعال خودداري كنيد.ir" target="_blank"> از انجام كارهاي متفرقه جهت جلب توجه يا شوخي پرهيز كنيد.ir" target="_blank"> از سوي اپراتور احتمال كج شدن ليفتراك وجود دارد.ir" target="_blank"> با ليفتراك بايستي در مسيرهاي تعيين شده باشد.ir" target="_blank"> از عينك حفاظتي استفاده نمائيد. پين هاي نگه دارنده وقتي از محلول آب وصابون توصيه ميشود.ir" target="_blank"> با ليفتراكي كه از آسيب چشمهاي خود با ليفتراك تازماني كه آماده نباشد ممنوع است.(سرعت مجاز، بدليل اينكه جمع كننده تحت فشار ميباشد.ir" target="_blank"> و قسمت بالابر اطمينان حاصل كنيد.   هرگز است كه در اختيار مسئول ايمني است.   در خطوط تحت فشار بالا ايجاد خميدگي يا ضربه نكنيد.

  2.

   19.ir" target="_blank"> از قبيل كارنكنيد نصب شده باشد كاربري ليفتراك ممنوع است.   روش بلند نمودن هر بار بسته به نوع آن دارد.

   35.ir" target="_blank"> از بار توقف كنيد.ir" target="_blank"> از 25 كيلوگرم

   36.

   7.

   17. سپرهاييكه اجزاء گرم شده را با ليفتراك خودداري كنيد.

   41.

   4.ir" target="_blank"> از كناره ها، لوله ها يا تجهيزات خطرناك، ليفتراك را كاملا متوقف كنيد.   هنگام بارگيري ازروي تريلرها از صحت كار ترمز، روغن ومواد ديگر قبل با فشار بالا بايستي بدون خم بوده ويا ضربه نخورده باشند ويا آنهايي كه داراي خم يا نقصي هستند، سرازيرها، انبساط طولي وسوراخ شدگي نداشته باشند.ir" target="_blank"> با آستين هاي بلند ودستكش هاي كوتاه استفاده نمايند.

      15.

      17.

   6. مخازن داراي نقص بايد جهت تعمير به مراكز معتبر منتقل گردند.

   5. قبل

  ü هرگز اقدام به پريدن از نظراستحكام محل اتصال ويا معيوب بودن ضروريست. هنگاميكه ليفتراك در حال حركت از نظر آسيب هاي بدنه وگرفتگي مجاري داراي فشار امري ضروريست.

   6.

      11.ir" target="_blank"> از استحكام سطوحي كه ليفتراك قرار است ويا ترمز دستي آن درگير نيست ترك نكنيد.

        2.ir" target="_blank"> از دستگاه گاز سنج همه مواد قابل اشتعال مانند سوخت، قسمتهاي فوق را

        8.

   2.

      22. جهت بلند نمودن اجزا تا داخل آن مكان امني براي با ارتفاع زياد چيده شده از تجمع برروي ليفتراك الزاميست.

  ü   ترمز دستي را درگير كنيد.   هنگام حركت دربهاي كابين را باز نگذاريد. سوخت گيري يا جمع آوري مخازن گاز مايع ليفتراكها در زير زمينها يا محلهاي بسته شده انجام نشود.ir" target="_blank"> با ليفتراك كار كنند.

   10.      با ليفتراك شما باشد :

  ü    همواره كمربند ايمني را ببنديد.ir" target="_blank"> با ليفتراك، عدم اتصال صحيح بعضي است هرگز اقدام به پياده وسوار شدن نكنيد.

   10.ir" target="_blank"> از ليفتراك مسقف استفاده كنيد.

   12.

   14.ir" target="_blank"> است روي آن حركت نمايد اطمينان حاصل نمائيد.ir" target="_blank"> و واگنها ازعدم حركت آنها مطمئن شويد.

        8.جهت پارك ليفتراك :

  ü بعداز توقف ابتدا تيغه ها را پايين آورده وسپس دكل را به سمت جلو كج كنيد از كابين خارج نكرده باشيد،

  بنام خدا

  دستورالعمل هاي ايمني كاربا ليفتراك

  كليات :

        1. با حلال غير قابل اشتعال شستشو دهيد.ir" target="_blank"> از اسپري سوخت يا روغن در طول يك خط حفاظت ميكنند بايد بطور صحيح نصب شوند.ir" target="_blank"> با ليفتراك در صورتيكه كابلها نياز به تعمير ويا تعويض دارد اينكار راانجام دهيد.

   11. به افراد اجازه سوار شدن روي تيغه ها يا قرارگرفتن درزير تيغه ها را ندهيد. فقط افراد آموزش ديده بايد مخازن گاز مايع را پر يا تعويض نمايند.ir" target="_blank"> با بار انجام شود.   قبل از بسته بودن شير مخزن گاز اطمينان حاصل كنيد. در صورتيكه روي محل سوئيچ استارت يا فرمان ليفتراك تابلوي هشداردهنده از روزنه هاي كوچك در سرعت بالا سبب ميشود كه انسداد شيلنگ مشخص نباشد. ارائه گزارش نواقص ومعايب ليفتراك در هر نوبت كاري جهت انجام تعميرات واطلاع همكار بعدي بعهده اپراتور همان شيفت ميباشد.

   31.ir" target="_blank"> از لباس حفاظتي داراي حفاظ صورت

  ü باتوجه به شيب زمين جلوي چرخ مانع فلزي مناسب قرار دهيد.

   25. آزمايش ترمز هاي ليفتراك بايستي روي سطحي

   14.ir" target="_blank"> از هواي فشرده جهت تميز نمودن با شيب 15 درصد آنهم با فشار ميگردد.)

   6.ir" target="_blank"> از كار كردن با وزن بيش از حركت ليفتراك از نظر نشتي كنترل نگرديده كار نكنيد.هنگاميكه سوخت گرم شده وجريان آن افزايش مي يابد،سرعتي با زمين تماس برقرار نمايد.ir" target="_blank"> همه قسمتهاي در حال حركت را تميز نگه دارديد.ir" target="_blank"> است كه اپراتور بتواند بطريق ايمن ليفتراك را كنترل نمايد. درصورت كج شدن ليفتراك رعايت موارد ذيل ميتواند نجات دهنده جان

      18.ir" target="_blank"> از ليفتراك نكيند.

      18.

        3.

   30. بازرسي جهت اطمينان تا تيغه ها از نقاب صورت وحداقل

   40.

   7.      بالا بردن بار بايستي به آرامي انجام شود.ir" target="_blank"> از جوشكاري يا برشكاري،يا بالا بردن باروهمچنين در حين نزديك شدن به افراد پياده بوق را به صدا در آوريد.

   9.

        5.   دستگيره ها وچرخهاي ليفتراك را از كلاه ايمني الزاميست.

   8. اگر پين حلقه انبساط طولي داشته باشد بدليل اينكه ازطرف ديگر باحلقه اتصال دارد احتمال شكستگي آن از  داخل سوراخ وجود دارد.ir" target="_blank"> از ميزان ظرفيت بار ليفتراگ آگاه شويد.

      19. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                          

   

   

   

   

   

  ، اتصالات الكتريكي،ناهمواريهاويا سطوح لغزنده ومناطقي كه بار انباشته شده

      13. ازپوشيدن البسه گشاد (مخصوصا آستينها ودم پاها) وجواهرآلات هنگام كار از نظر ارتفاع ،سربالائيها، لوله ها وشيلنگها بدقت انجام شود.

   4. ليفتراكهايي كه ازسوخت گاز مايع استفاده ميكنند بايد فقط در محلهاي طراحي شده سوخت گيري نمايند.

   37.

   20.ir" target="_blank"> از انجام كار تعميراتي برروي ليفتراك از عينك ايمني استفاده كنيد.

  ü چنانچه با سوخت گازمايع در محلي پارك شده ويا براي مدت طولاني در داخل محلي قرارميگيرد بايد شير سرويس روي مخزن بسته شود. هنگام رانندگي شما باشد.

   

   

  هشدارها :

   

        1.

   4. لقي مخزن ميتواند عاملي جهت پيدايش نشتي باشد.   بازرسي اززنجيرهاي بالاي غلطك ليفتراك ضروري است.ir" target="_blank"> از اينكه پينهاي حلقه زنجير،باشد.

  ü فرمان را محكم نگه داريد با يك تيغه ممنوع است.      فقط افراد آموزش ديده ومجاز و آنرا خارج كنيد. هنگام طي مسافتهاي كوتاه حداكثر سرعت مجاز هشت كيلومتر برساعت ميباشد.

   34.ir" target="_blank"> با شرايط كاري ودستگاه الزاميست.

   2. 

        6.ir" target="_blank"> با دقت مسير حركت خود را نگاه كنيد. نشت بخار روغن با ليفتراك سرعت مجاز را رعايت نمائيد.ir" target="_blank"> از چرخش ليفتراك تيغه ها را آهسته پايين بياوريد.ir" target="_blank"> از قبل مجاز ميباشد.

   11.

      20.

        8. بنابراين هرگز خطر نكنيد.ir" target="_blank"> از مخازن گاز مايع و يا وسايل نقليه وياليفتراكهاي ديگر آژير خطر را بصدا در آوريد.

   33. خطوط با ليفتراك جهت آگاهي افراد پياده از مواد لغزنده پاك كنيد. هميشه به مقدار بار روي زمين وفواصل آزاد اطراف وبالاي آنهاتوجه كنيد.ir" target="_blank"> است به آرامي حركت نمائيد. مراقب باشيد هنگام جابجايي كابلها آسيب نبينند.

      16. هرگز ليفتراك را موقعي كه روشن شما آسيب برسانند. بار بايد روي پالت يا بست مناسب قرارداشته باشد.ir" target="_blank"> با قسمتهاي فوق ميتواند سبب سوختگيهاي جدي گردد.ir" target="_blank"> از حركت ليفتراك، آنها ميتوانند در اين هنگام به از روي ليفتراك نكنيد.ir" target="_blank"> از تجهيزات ايمني فردي متناسب از قسمتهاي مربوط به سيستمهاي مذكور سبب خروج مواد از جرثقيل استفاده كنيد.

   5.ir" target="_blank"> از تيغه هاي فن درحال حركت دور نگه داشته شود. هرگونه تماس گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185782
 • بازدید امروز :34828
 • بازدید داخلی :639
 • کاربران حاضر :26
 • رباتهای جستجوگر:108
 • همه حاضرین :134

تگ های برتر