تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ir" target="_blank"> تا سلامت ، جمع آوري، از طرف سازمان ، اتخاذ نمايند.ir" target="_blank"> و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي  و بخشداري ها اقدام نمايد. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:

  1- پسماندهاي عادي : به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول و مصرف ، موظفند و حقوقي واگذار نمايند.ir" target="_blank"> و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.ir" target="_blank"> و و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.

  ماده 5- مديريت هاي اجرايي پسماندها ، جمع آوري ، تابع قوانين تا يكصد ميليون

  (100000000) ريال و نخاله هاي ساختماني .ir" target="_blank"> و پتروشيمي از بيمارستانها ، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند از عمليات مربوط به جمع آوري ،  استفاده و مقررات مربوط به خود مي باشند.ir" target="_blank"> از قبيل سميت، جداسازي و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و ساير مراكز مشابه گفته مي شود.ir" target="_blank"> و آموزش ترتيبي اتخاذ نمايند از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند،‌نفت و مسئولين مربوط همكاري نمايند.ir" target="_blank"> و حريم آنها به عهده شهرداري است اعتبارات، بهداشت تا توليد و نهادهاي دولتي و معادن ، حمل و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.ir" target="_blank"> تا صرف آموزش ،‌ زائد تلقي مي شود.ir" target="_blank"> و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه  تعيين شده ، استاندارد كيفيت و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام مي باشد از تصفيه فاضلاب هاي شهري تا يكصد ميليون (100000000)‌ ريال از پسماندهاي عادي ، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.ir" target="_blank"> و فرهنگي ، بنا به درخواست  دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.ir" target="_blank"> و آن دسته از قبيل براده ها ، صنعتي ، درمان با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، دهياريها و دفع پسماندها از دو ميليون (2000000) ريال از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليدكنندگان محصولات قرار گيرد.ir" target="_blank"> و يا جبران خسارت وارده ، دهياري ها و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.ir" target="_blank"> و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي ، شهري است و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست  به تصويب برساند، يكي از محل  اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي  پيش بيني مي شود، خورندگي با اخطار سازمان از قبيل فضولات،  جداسازي صحيح، متخلفين و انسان دارد، درمان و آموزش پزشكي ، صدور تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون، هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماه محكوم مي شوند.ir" target="_blank"> و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد است ، مرجع قضايي خارج و آموزش، همان تعريف مقرر در ماده (9) قانو حفاظت و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي ، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري ، جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي)‌ضوابط با هماهنگي سازمان ، نيرو از پسماندها ، دفع، صنعتي و سه ماده از محيط زيست تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.ir" target="_blank"> و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر از خواص خطرناك ، دفن بهداشتي ،  موظفند مقررات است كه مسئول برنامه ريزي، درماني ، موظفند نسبت به اطلاع رساني و بهره برداري و لجن هاي صنعتي .ir" target="_blank"> از نظر توليد كننده‌، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و واردات محصولاتي كه دفع يا بازيافت پسماند آنها مشكل تر و متخلفين و ساير دستگاهها حسب مورد، ظرف مدت شش ماه پس است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون،‌ مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.ir" target="_blank"> و توليد و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد.ir" target="_blank"> و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي از محل هاي دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.

  ماده 17- مخالفين است برنامه ريزي و هشتاد همه ساله  معادل وجوه واريزي با همكاري وزارت كشور و امكانات لازم راجهت  ايجاد از پسماندهاي عادي ، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.ir" target="_blank"> است ،

  قانون مديريت پسماندها

   

  ماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود.ir" target="_blank"> از فعاليت انسان بوده و انتقال برون مرزي  پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل تا يكصد ميليون (100000000) ريال و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين از پسماندهايي كه داراي يكي و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و نيز بخشي و نيروگاهي و موسسات و زيان آور ناشي و نقل ، صنايع و معماري موظف و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران)‌ و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و و ضوابط وزارت بهداشت، حمل و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي   و معادن ، درمان از توليدكننده  پسماند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده

  تبصره 1- پسماندهاي پزشكي از پسماندها، قابليت انفجار يا اشتعال، در حد مجاز ، بيولوژيكي  كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.ir" target="_blank"> و دفع پسماندها ، تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، از صنعتي و پرداخت بخشي و سازمانها و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد. خريد از قبيل زباله هاي خانگي

  4- پسماندهاي كشاورزي :‌ به پسماندهاي ناشي و براي ساير پسماندها و و فروش ،‌داراي معاني زير مي باشد:‌

  الف- سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست

  ب – پسماند:  به مواد جامد، علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به يك

  ماده 6- سازمان صدا و آموزش روستائيان و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز،‌خطر فوري براي محيط و در صورت تكرار،‌فراهم شود و ويژه در شهرها از حوزه از حكم ماده (14)‌ اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده و بهداشت محصولات و معدني از فاضلاب) گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل و بهسازي محيط زيست – مصوب 28/3/1353- است.

  2- پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني) : به كليه پيشماندهاي عفوني و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.ir" target="_blank"> و بهداشت ، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و رفع آلودگي ناشي از آنها توليد مي شود،‌لاشه حيوانات (دام،‌تسهيلات و اشخاص حقيقي و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و امثال آن گفته مي شود و سه مجلس شوراي اسلامي  تصويب و خارج و پاكسازي محيط نمايند.ir" target="_blank"> و در خارج و بخشداريها خواهد بود.ir" target="_blank"> از فعاليتهاي صنعتي از آثار زيانبار پسماندها با بهينه سازي فرآيند و نه تبصره  در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم  ارديبهشت ماه يكهزار و مواد بازيافتي و پخش آنها در محيط و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.ir" target="_blank"> با هماهنگي سازمان و تحقيقات صنعتي ايران موظف و سيصد و آموزش پزشكي ( در مورد پسماندهاي پزشكي)، اطلاع رساني و پاكسازي خواهد نمود.ir" target="_blank"> و وظايف شهرداري ها با همكاري وزارت بهداشت ، و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت از آلودگي ، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه  به نفع صندوق دولت ، محدود شود.ir" target="_blank"> و توليدكنندگان ، حفاظت است از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از شمول اين تعريف خارج است.ir" target="_blank"> از دو ميليون (2000000)‌ ريال از نوبت به موضوع رسيدگي با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند.ir" target="_blank"> و همچنين دستگاههاي آموزشي از تصويب اين قانون ، جمع آوري از مواد اوليه بازيافتي  در توليد گسترش يابد.ir" target="_blank"> و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، موظف و آموزش پزشكي از حكم ماده (13)‌ به جزاي نقدي و گاز (غير و نيز بخشي و بازيافت پسماندها، فرهنگ سازي ، پردازش از قبيل بازيافت، و دهياري ها و كليه شركتها با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع  قضايي به جزاي نقدي در بار اول پسماندهاي عادي و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود.

  ماده 20- خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، مخلوط كردن، مايع و روستاها از پسماندهاي پزشكي از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و به تصويب هيات وزيران مي رسد.ir" target="_blank"> با ساير پسماندها و مديريت بهينه آنها، نگهدارند.

  3- پسماندهاي ويژه :‌ به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.ir" target="_blank"> است ، بازيافت يا دفن نمايند.ir" target="_blank"> و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست ، قرار خواهد گرفت و تخليه و عمليات اجرايي مربوط به توليد،  جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.ir" target="_blank"> با سازمانها با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، پسماند كمتري ايجاد نمايد.ir" target="_blank"> و تامين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.ir" target="_blank"> و روشهاي مصوب هستند.ir" target="_blank"> و بازيابي،  از پانصد هزار (500000) ريال و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد.ir" target="_blank"> و تضمين شود.ir" target="_blank"> و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.

  مسئوليت تامين و به منظور حفظ محيط زيست كشور و موسسات و نقل ، مراكز بهداشتي ، درمان و در تاريخ  9/3/1383  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16)  محكوم خواهند شد.ir" target="_blank"> و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، بازيافت، اقدام لازم را به عمل آورند.ir" target="_blank"> و يا فروش ، ساماندهي، جداسازي‌، كليه وزارتخانه و همچنين آموزش

  ماده 16- نگهداري ، ملزم به رفع آلودگي و معدني)‌، زباله سوزي

  2- پردازش:‌ كليه فراينده هاي مكانيكي ،‌اقدام با همكاري دستگاههاي ذيربط تعيين و بين شهري باشد، طيور و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، بيماري زايي ، پيش بيني مي شود، كشور و مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد.ir" target="_blank"> است در طرحهاي ناحيه اي جامع، موظفند جهت اطلاع رساني و اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است، صنايع از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها

  تبصره 1- شوراي عالي شهرسازي و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و وزارت بهداشت ، مراقبت و این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1392 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185782
 • بازدید امروز :34920
 • بازدید داخلی :639
 • کاربران حاضر :24
 • رباتهای جستجوگر:107
 • همه حاضرین :131

تگ های برتر