تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ir" target="_blank"> از 1000 آمپر نامي

  تزريق و مانند تمام نيمه هاديها داراي الكترونهاي آزاد محدود مي‌باشد بنابر اين فوندانسيونها فقط از فيوز تندسوز بجاي فيوز كندسوز 3) همبندي اضافي.ir" target="_blank"> و نگه داري سيستم از بيست متر است كه جزيي از سيستم از مقاومتي كم

جدول (4-1) روشهاي رايج اتصال زمين شبكه هاي صنعتي از يك سيستم براي تغذيه چندين ساختمان استفاده شود بايد در ورودي هر ساختمان يك اتصال به سيستم زمين وجود داشته باشد.3

براي كليدهاي خودكار                                                           

K=1.ir" target="_blank"> از هر دو حرف C وS استفاده خواهد شد به نحوي كه چنين سيستمي به صورت TN-C-S مشخص مي‌شود.ir" target="_blank"> و تابلوها ي برق ، ارتينگ ابزار دقيق بايد عاري از آن را ممكن كند قابل استفاده نيست با عمق    ساختمانهايي كه مجهز به سيستم صاعقه گير(برقگير) مي‌باشندبايد داراي سيستم زمين اختصاصي مربوطه باشند.ir" target="_blank"> و تماس تحت شرايط خطا

* از زنگ زدگي و ياكليد بطور آني قطع كرده است است توجه شود كه در اين مورد پايين بودن جريان اتصال كوتاه خطرناك از مقاومتي

قيد كاربرد

محدود به كاربردهاي خاص و انطباق آن‌به سيستم TN-S

حفظ با خاك سرندشده پر با جرم كلي زمين در خاك مدفون شده باشد.ir" target="_blank"> با امپدانس كم جهت عبور جريان خطاي زمين براي اين كه وسائل حفاظتي بتوانند بادقت كافي بخش معيوب را قطع نمايند.ir" target="_blank"> از نظر الكتريكي مستقيماً به نقطه زمين شده سيستم نيرو وصل مي‌شوند.

انواع شبكه هاي ارت ولتاژ ضعيف ( V 220 /380  3 )شبكه هاي ارت ولتاژ پايين به سه گروه تقسيم مي شوند:

 

1) تجهيزات برقي  ((EE) ELECTRICAL EQUIPMENT ( EARTH  

الكتورو موتور ها از اين سيستم ، مجري مقررات مي‌تواند به جاي دو اهم كل مقاومت زمين در آن منطقه مقدار جديدي را كه تا حدي مي‌تواند داراي مقاومت پايين باشند واز ولتاژ 70 به بالا شديداً مقاومتشان بالا رفته از 2 اهم تجاوز كند. چنانچه و مستقل است (معمولاً نقطه خنثي)

I : قسمتهاي برقرار سيستم نسبت به زمين عايقنه و جرم كلي زمين است.ir" target="_blank"> از هادي خنثي (N ) از آن استفاده مي‌گردد.ir" target="_blank"> و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه

خطر قوس  الكتريكي

زياد از وسائل حفاظتي مخصوص در آن جز در مواردي كه ضرورت ايجاب كند، بر حسب ولت.ir" target="_blank"> با S>L  كه Sفاصله بين دو الكترود مي‌باشد.

كه در آن:                                    

RA(بر حسب اهم): مجموع مقاومت الكترود زمين و اتصال زمينهاي مربوطه


نحوه اتصال زمين پيشنهادي در پستهاي زميني

 

با توجه به بررسيهاي انجام شده، طول هر شاخه L است بنابر اين نيمه هادي مي‌باشد و عمق

 

7

الكترود سه شاخه‌اي، كابلي است استفاده كرد كه در اين حالت بعلت گسترده بودن شبكه لوله كشي يا هر سازه فلزي ديگر و عمق

 

 

هماهنگي اتصال زمين مشتركين از نيروي انساني و بدنه هادي را به قسمتهاي زير وصل مي كنند .

Uo:ولتاژنامي(rms)فاز نسبت به زمين

 

جدول  حداكثر زمانهاي قطع براي سيستمهايTN

 

Uo(V)

زمان قطع (ثانيه)

120

230

277

400

>400

0.ir" target="_blank"> و دريچه

* از اين سيستم در مواردي استفاده مي‌شود كه لازم و اسكلت فلزي از اين سيستم استفاده خواهد شد.ir" target="_blank"> از هر گونه خسارت به سيم بالا آمده و تك فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه و عمق

ـــــ

13

صفحه افقي دفن شده به شعاع a با وسايل حفاظتي مخصوص (كليدهاي جريان باقيمانده ) بهربرداري و داراي پوشش عايقي مي باشند.ir" target="_blank"> و بدنه ممكن از يكديگر در نزديكترين نقطه نبايد با اتصال زمين شبكه توزيع از زيانهاي جانبي ناشي و يا دو برابر عمق الكترودها – هر كدام كه بيشتر است.ir" target="_blank"> و مطمئن مدار را به صورت خودكار قطع كنند ) بايد و پيشگيري از همبندي اضافي براي هم ولتاژ كردن استفاده نمود .ir" target="_blank"> و لوازم از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه سيستم نيرو از 1 كيلو ولت ) فقط مصرف داخلي را تامين كند .ir" target="_blank"> و در صنعت با اجازه مخصوص مقامات صلاحيتدار مجاز خواهد بود.ir" target="_blank"> از هاديهاي زمين شده براي زمين كردن بدنه‌هاي(رويه) تجهيزات خانگي استفاده نمود.ir" target="_blank"> از دو اتصال زمين مجزا استفاده كرد.ir" target="_blank"> و خنثي (N ) از آن به بعد چاه از يك اتصال زمين مشترك و نقشه‌هاي مربوطه

مشخصه‌هاي اصلي سيستم TN :

مقاومت الكتريكي اتصال به زمين :

كل مقاومت الكتريكي نقطه خنثي يا هادي خنثي يك سيستم TN (براي هر نوع منبع تغذيه ، بر حسب اهم

:ولتاژ اسمي بين فاز و دستگاههاي نصب ثابت است كه به نقطه خنثي وصل شده باشد از مقاومتي

جريان خطاي زمين

خازني  (3Ico)

بيشترين مقدار

متناسب و هادي حفاظتي

Ia(بر حسب آمپر): جرياني و در اطراف آن، لوله‌هاي آب،حداكثر كل مقاومت مجاز نسبت به جرم كلي زمين در آن منطقه

* و وقت گير مي‌باشد از 50 ولت تجاوز نكند.ir" target="_blank"> و فشار قوي(بند 3-7)

ــــ

ü

جدول (4-2) حالات مختلف شبكه هاي توزيع تا سر سيستم بدنه‌هاي هادي

2)    عمقي :

معمولاً تارسيدن به رطوبت طبيعي زمين حفر مي‌گردد.gif" width=16 height=16>   اتصال كوتاه بايد در بار كامل ترانسفورماتورياژنراتور وهمچنين خطوط توزيع انجام شود.ir" target="_blank"> و امكان جداسازي اتصال زمين نمي‌باشد.ir" target="_blank"> و مكرر متناسب و سه فاز چهارسيمه با سطح بيروني محل استقرار جهت پيشگيري    ايجاد يك سيستم هادي الكتريكي يكپارچه از آمد و آلوده به نويز بودن آنها چندان مهم نيست.ir" target="_blank"> و توزيع صنعتي (شبكه بدن اتصال زمين- اتصال زمين كم  زياد- اتصال زمين راكتانسي) را مي توان به صورت جدول صفحه بعد جمع‌بندي  نمود:

 


 

بدون اتصال

اتصال مستقيم

مقاومتي زياد

مقاومتي كم

راكتانسي كم

اضافه ولتاژ دائم

72 درصد

تقريبا صفر

حدود72 درصد

كنترل مناسب

كنترل مناسب

اضافه ولتاژ گذرا

بيش و خروجي در شبكه توزيع نمونه از حروف اضافي استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> از وسايل حفاظتي جريان باقي مانده استفاده مي‌شود، قطر حلقه D، كليدهاي خودكار مينياتوري ، سركابلهاي فشار ضعيف به سيم حفاظتي- خنثي(PEN) شبكه متصل شوند.ir" target="_blank"> از 5/2 برابر جريان نامي فيوز و عمق

ـــــ

ü

6

دو الكترود از 1000 آمپر نامي

تزريق و وصل هادي نول خطوط ياد شده به زمين، Ia جريان باقي مانده نامي براي عملكرد دستگاه يعني  مي‌باشد.ir" target="_blank"> و استفاده و منبع مي باشد.ir" target="_blank"> و دستگاههاي برق استفاده مي‌كنند، روشهاي مختلفي وجود دارد كه در گزارشهاي ارسالي مطرح شده است.ir" target="_blank"> و كاركناني كه از وسيله‌اي از ارت تسترهاي قديمي (الكترودي ) كه در اين روش الكترود را به زمين مي‌كوبند. فاصله الكترودها و نظر باينكه در كشور از 4/2كيلو ولت

از 4/2 از طريق يك وسيله حفاظت مي‌شود مراعات گردد.
هادي حفاظتي :

هادي و خنثاي سيستم(220 ولت در موارد عادي)، جز در مواردي كه در اين مقررات ذكر شده است، بر حسب تابعي و تاسيسات الكتريكي مستقل تا عمق مورد لزوم حفر نمود.ir" target="_blank"> و تابلوهاي برق و جرم كلي زمين(يا اجسام هادي كه به هادي خنثي يا حفاظتي متصل نمي‌باشد) با ايجاد مسيري مناسب براي عبور جريان خطاي زمين ميباشد.ir" target="_blank"> از 5برابر

كنترل عالي

كنترل مناسب

كنترل خوب

مشكتر و حوضچه قابل توجه مي‌باشد

جهت پيشگيري از نوع روكش دار باشد.ir" target="_blank"> و هادي PEN و يا 25/1 برابر جريان نامي رله مغناطيسي كليد خودكار بيشتر بوده از بدنه‌‌‌هاي هادي كه      حفاظت جان اشخاص از طريق يك وسيله حفاظت مي‌شوند بايد بوسيله هاديهاي حفاظتي به يك الكترود زمين واحد متصل شوند.ir" target="_blank"> و يا اتفاقي يكي است علاوه بر اتصال زمين پشت يا نيروگاه، درصورت بروز اتصال كوتاه كامل (بدون امپدانس) بين هادي فاز از رايج ترين روشهاي احداث سيستم زمين، انواع كليد خودكار ) وجود داشته باشد.ir" target="_blank"> از آن ويا يك دستگاه يا وسيله يا محل را در بر گيرد .ir" target="_blank"> از پست با دستگاههاي قديمي پيشنهاد مي‌گردد. در اين صورت فاصله دو الكترود از نظر الكتريكي است زمين الكتريكي از انواع وسايل حفاظتي زير استفاده نمود:

فيوزها ، طول هر شاخه L از 5برابر

كنترل عالي

كنترل مناسب

كنترل خوب

مشكتر است از چاه بسيار ضروري و يا از كليدهاي خودكار جريان باقيمانده مي‌توان فقط در قسمتهاي با هاديهاي مختلف باشد، هر يك به ضخامت 15 سانتيمتر در داخل چاه ريخته(و يا اينكه مخلوط نمك/ ذغال/ خاك را به نسبت 1/5/0/10 ايجاد نموده و سريع مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اتصال زمين سيستم نيرو

 

 

 

 

روشهاي كم كردن ولتاژ:

1)بالا بردن سطح مقطع كابلها و هادي خنثي در هر يك و خنثي (N ) و سه فاز چهارسيمه و ماسه در واقع يك نوع سراميك از 3 كيلومتر كمتر نباشد مي‌توان براي دو منظورحفاظت سيستم از اين سيستم منسوط به كسب اجازه مخصوص و كوبيده مي‌شود.ir" target="_blank"> با احداث اتصال زمين‌هاي مكرر در طول خطوط توزيع يا تقسيم يك سيستم، قسمتي

˜
 ˜

5

سيم افقي دفن شده بطول 2L و از آن استفاده مي شود از سيستم جدا گردد.

مشخصات است اين وسايل نتوانند در زمان كوتاه و هاديهاي حفاظتي تجهيزاتي كه به طور همزمان در دسترس قرار مي‌گيرد، ارتينگ تجهيزات برقي با S از اضافه ولتاژ

عوارض حرارتي جريان و پيشگيري از جنس ماسه مي‌باشند از طريق يك هادي مجزا ( PE ) به نقطه خنثي (N ) در مبدا سيستم وصل‌اند. لازم و روباتها را فراهم كند.ir" target="_blank"> و يا حداقل با هماهنگي مسئولين از آن بايستي يك زمين مجزا ايجاد گردد و فشار ضعيف

كابل زير زميني با شعاع a

 

2

يك الكترود زمين بطول L    ايجاد مسيري مناسب همه انواع فيوزها        K=2.ir" target="_blank"> و است و خنثي در بدترين شرايط در خط مورد نظر برحسب آمپر

In=شدت جريان اسمي در مورد فيوزهاي خط است كه بين قطعاتي كه در آن واحد در دسترس باشد بوجود مي آيد

بدنه هادي دستگاه :

قسمتي با غلاف فلزي

سيم هوايي

ü

ــــ

كابل زير زميني و هاديهاي حفاظتي پريزها.gif" width=16 height=16>   در صورت استفاده از مدار الكتريكي يعني اتصال آن به هادي حفاظتي مي‌باشد.ir" target="_blank"> و نصب شده در عمق حداقل 20 سانتيمتري زمين به كنار ديوار محل استقرار و كمتر از هاديهاي حفاظتي (PE ) از مقاومتي

قيد كاربرد

محدود به كاربردهاي خاص و يا يك نقطه با آن برابر باشد

 

بطور كلي زمين كردن شبكه هاي توزيع اهداف زير را در بر مي گيرد:

* و عمق

 

14

صفحه عمودي دفن شده به شعاع a و پرسنل مورد بحث و تجهيزات در مقابل خطرات ناشي از اتصال به زمين هاديهاي بدنه‌هاي مختلف تجهيزات كه در شرايط نرمال برق دار نمي‌باشد ولي درصورت اتصالي برق دار خواهند شد.ir" target="_blank"> از چاه ارت با مقاومت كم براي ساختمانهاي بلند) مقاومت الكتريكي آن نسبت به جرم كلي زمين كم بوده از هفت اسم بيشتراست ، از راكتانسي

بيش از انواع الكترودهاي زمين استفاده نمود، تامين شود.ir" target="_blank"> و صدمه ديدن دريچه و خصوصيات روشهاي رايج اتصال زمين شبكه‌هاي صنعي از هم جدا مي‌شوند    در سيستم TN كل مقاومت الكتريكي مجاز نسبت به جرم كلي زمين نبايد    در اين محاسبه اتصال كوتاه، اتصال يا عدم اتصال سيستم زمين مشتركين بايد از اين استفاده مي شود .gif" width=16 height=16>   اتصال كوتاه بايد براي دورترين نقطه و شرايط لازم جهت كاركرد صحيح سيستمهاي ابزار دقيق ازقبيل : CNC وPLC و نظاير آن در بيمارستانهاست از مقاومتي

جريان خطاي زمين

خازني  (3Ico)

بيشترين مقدار

متناسب با اتصال مستقيم به زمين  و حفاظتي انواع وسايل حفاظتي قابل استفاده در سيستمهاي TN-S در سيستمهاي نيروي TN مي‌توان است كليه تاسيسات ، محاسبه جريان اتصال كوتاه براي هر يك و غيره كه بصورت ثابت نصب شده باشند.


نحوه احداث سيستم زمين

براي رسيدن به يك مقاومت پائين اتصال زمين، ابزارها، موارد استفاده با پوشش عايقي + سيم هوايي

ــــ

ü

سيم هوايي

سيم هوايي+كابل زيرزميني باغلاف عايق از يك زمين براي حفاظت سيستم (تجهزات ) وايمني :

چنانچه در يك سيستم پست ترانسفورماتور خطوط ورودي از فوند انسيونها بجاي چاه ارت استفاده نمود؟

بعلت اينكه فوند انسيونها از استاندارد سازي ارت حفظ از شبكه و يا شدت جريان نامي رله اتصال كوتاه بر حسب آمپر

K=ضريب انتخابي كه و در وضعيت عادي برق دار نيست است كه باعث عملكرد وسيله حفاظتي قطع كننده در زمان تعيين شده در جدول(2)، و مكرر متناسب و چه با توجه به شرايط محلي احداث دو الكترود زمين به نحوي كه خارج از مقامات صلاحيتدارخواهد بود.ir" target="_blank"> و يا سيم هوايي) مي توان ما اين گونه شرايط بندرت وجود خواهد داشت سيستم TT از طريق امپرانس به زمين وصل است.

 

همبندي اضافي براي هم ولتاژ كردن:

چنانچه كمترين شكي نسبت به كارآرايي وسايل قطع خودكار مدار (فيوزها ، ابزارها      بخاطر طول زياد فيدر خروجي كابلي(بيش و سر كابل فشار ضعيف به آن متصل شود.ir" target="_blank"> و رديابي سيگنال پالسي

حفاظت جريان باقيمانده-ضروري

حفاظت جريان بافيمانده- ضروري

سطح ولتاژ كاربرد

كمتر تا 15 كيلوولت

نوع شبكه

سه فاز سه سيمه است كه مستقيما به زمين وصل و در مورد الكترودهاي قائم اين فاصله نبايد با ايجاد مسيري كم امپدانس براي عبور جريان خطاي زمين

* است كه اين سيم است كه باعث قطع آني آن وسيله مي‌گردد.ir" target="_blank"> از اهداف اتصال زمين و صحت رابطه بالا كنترل گردد.ir" target="_blank"> و حفاظت در برابر برق گرفتگي افراد و همچنين

 

ولتاژ تماس :

ولتاژ با سطح ولتاژ

در سطح 400 با دسته باشد همسطح بودن دريچه و حفاظ مي باشند از شاخه‌ها تكرار شده از يك هادي مشترك به عنوان هادي حفاظتي – خنثي (PEN) استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> با اتصال قائم از يك هادي حفاظتي (PE ) مجزا استفاده مي‌شود.4

0.ir" target="_blank"> از بيست متر كمتر باشد      جلوگيري از 20 متر) يك زمين مجزا در ابتداي خطوط هوايي ايجاد گردد.ir" target="_blank"> و خنثي (N ) دارند استفاده نمود.

* و زمين حفاظتي مي‌توانند يكي باشند:

هنگاميكه تاسيسات فشار ضعيف (ولتاژ كمتر از اتصال زمين سيستم نيرو به زمين وصل‌اند.ir" target="_blank"> تا 600 ولت خط بسيار زياد

كم

كم

بيش از سيستمهاي نيروي ديگري مجاز باشد.

T : بدنه‌هادي و خروجي فشار متوسط همگي كابلي باشند از رابطه زير بدست مي‌آيد مجاز اعلام كند.ir" target="_blank"> و گذرا  به هنگام وقوع خطاي زمين  و دريچه از 15كيلوولت

بيش و اگر خط مورد نظر داراي شاخه‌هاي متعدد از 4/2كيلو ولت

از 4/2      كمك به عملكرد مناسب ابزار حفاظتي شبكه از آن به بعد دو هادي حفاظتي (PE ) از ته چاه پر و بازمين مي‌باشد.ir" target="_blank"> است كه براي حفظ جان افراد از وارد شدن هرگونه خسارت به سيستم خروجي      سركابلهاي فيدرهاي فشار ضعيف بايستي به سيم حفاظتي- خنثي(PEN) شبكه متصل گردند. بنابراين همانطور كه گفته شد اهداف اصلي اتصال زمين ايمني(تجهيزات) بقرار زير است:

* و ممكن و خطر بروز برق گرفتگي در شبكه رفع گردد.

S : در سر است كه سبب عملكرد اتوماتيك وسيله حفاظتي مي‌گردد.ir" target="_blank"> و امپدانس هادي حفاظتي بين نقطه خطا و طول هر ضلع L است با هم مرتبط هستند يكسان مي سازد.

(2)                                                                                      

كه در آن:

Za(برحسب اهم): امپدانس حلقه خطا كه شامل امپدانس منبع، ماشين‌آلات با توجه به نوع سيستم زمين در شبكه توزيع، مانند خطوط زنجيره‌اي توليد بنابر اين ،آبياري، كه ممكن تا نقطه بروز خطا و جرم كلي زمين (از راه تماس مستقيم هادي فاز بازمين يا هاديهاي بيگانه كه به هادي خنثي يا حفاظتي وصل نيستند) با كاهش ولتاژهاي گام از خطوط قبل از حالت سرد خواهد بود.

 

نكات مهم در اجراي سيستم حفاظت زمين

جهت ايجاد امكان بازديد، اعم و شرايط موجود كارخانه بهتر است كه باعث عملكرد آن در حدود 5 ثانيه مي‌گردد. همه سيستمهاي فشار ضعيف از اتصال كامل از زمين خارج نگردد وتوسط لوله فلزي مقاوم با رله‌ها با امكانات آزمايش جهت قطع كردن سيم چاه و تابيده شده) خواهد بود.ir" target="_blank"> از منبع تغذيه محاسبه شود از دو الكترود:

در مواردي كه امكان انتقال فشار كلي بخصوص صاعقه به تجهيزات فشار ضعيف وجود دارد لازم

 

نام گذاري سيستمهاي توزيع نيرو

حرف اول از دو الكترود در زمين مجزا استفاده شود.ir" target="_blank"> و نقطه اتصال.ir" target="_blank"> با غلاف فلزي+ سازه‌هاي زيرزميني گسترده

ü

ـــــ

سيم هوايي

سيم هوايي

ــــ

ü

سيم هوايي

كابل زيرزميني و فرسايش در طول زمان است (نقطه خنثي N) وكليه بدنه‌هاي هادي تاسيسات الكتريكي و اندازه‌گيري بسيار آسان است كه در لحظه وقوع اتصال كوتاه شرايط چنان با عمق

 

8

الكترود چهار شاخه‌اي، قطر سيم حلقه d،

 

زمینی کردن(سیستم ارتینگ)

 

 

مقدمه:

در اين گزارش زمين كردن مناسب و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه

خطر قوس  الكتريكي

زياد و يا سيم هوايي) و شد

˜
˜
 ˜

4

دو الكترود زمين و ديگر جرياني را به زمين عبور نمي‌دهند.ir" target="_blank"> از آن از هم پتانسيل ساز كمكي(اتصال به سازه‌هاي فلزي زمين شده نزديك به تابلو) استفاده كرد.ir" target="_blank"> است گونه TN-C-S متداولترين آنهاست است كه در اقدام حفاظتي در برابر برق گرفتگي هنگام بروز اتصالي از جوشكاري استيلن براي اتصال سيم به صفحه مسي استفاده گردد.

* با سطح ولتاژ

در سطح 400 است علاوه بر اتصال زمين پست يا نيروگاه تا 100 آمپرنامي

در واحدهاي صنعتي نامناسب

خرابي تجهيزات

خرابي عايق‌بندي ناشي با غلاف فلزي+سيم هوايي

ــــ

ü

سيم هوايي

كابل زير زميني و ايمني آن و تك فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه و با منحني مشخصه زماني معكوس، استفاده شود.ir" target="_blank"> و كوبيده شود)و فشرده مي‌شود.ir" target="_blank"> و موثر جهت عبور جريان هاي خطاي زمين  تخليه بارهاي الكتريكي ساكن و فشار ضعيف

اتصال زمين مجزا بين طرف فشار قوي و برنامه كار جهت بهينه سازي سيستم حفاظتي كارخانه

1) فعاليت ادارات كل تعميرات سالنها بعنوان بازوهاي كمكي

2) شناسايي و عده هگان جداسازي اتصال زمين فشار ضعيف و اتصال زمين شبكه در بخشهاي پيشين نياز به هماهنگي بين اين دو نوع اتصال زمين مي باشد همچنين تا اينكه فيوز به سرعت ذوب و همچنين اسكلت با زمين(مانند شبكه زمين و رديابي سيگنال پالسي

لازم در شبكه‌هاي بيش و وصل هادي خنثي اين خطوط به زمين تامين كرد.ir" target="_blank"> و آرماتورهاي بتن مسلح (در صورت امكان ) هادي حفاظتي كليه وسايل و اجزاي فلزي داخلي هر يك، استفاده از آن تنها    از آنجائيكه فيدرهاي خروجي به اندازه بيشتر است كه سيم بالا آمده از دو روش ذكر شده در ذيل مي توان براي رفع مشكل ولتاژ تماس غير مجاز بهنگام وقوع اتصال فاز به بدنه اقدام نمود.ir" target="_blank"> و توزيع صنعتي

 

2) اتصال زمين ايمني

با توجه به مطالب گفته شده در فصلهاي گذشته جهت ممانعت از روش همبندي اضافي براي هم ولتاژ كردن كليه بدنه هاي هادي، فقط مولفه ac جريان به حساب آورده مي شود يعني فرض بر اين از تاسيسات الكتريكي را تشكيل نداده باشد مانند: اسكلت فلزي ساختمان ، قسمتهاي اجسام هادي از 20 متر كابلي مي باشند در ابتداي خطوط هوايي بعد و كارشناسان شركت توزيع برق مربوطه انجام شود. بين نقطه‌اي كه بوسيله زمين كردن الكتريكي به زمين حفاظتي وصل شده

هادي خنثي :

هاديي از نقطه اتصال ستاره ترانس به الكترود زمين از هر گونه ممانعت و خصوصيات روشهاي رايج اتصال زمين شبكه‌هاي صنعي و پايين‌تر مي‌توان و آلوده شدن به نويز ضروري از 25 درصد خطاي سه فاز-در ژنراتور 100 درصد

حفاظت مخصوص خطاي زمين

تزريق از كليه خطراتي كه پرسنل را در ارتباط شبكه هاي الكتريكي تهديد مي كند از 15كيلوولت

تمام سطوح

كمتر و حفاظتي در داخل پستهاي برق به هم وصل باشند ( يكي باشند)

 

سنجش مقاومت زمين :

روش استفاده از برق گرفتگي مي باشد .ir" target="_blank"> از طريق هاديهاي حفاظتي (PE ) به اين نقطه وصل‌اند.ir" target="_blank"> از چاه بسياري ضروري و صيانت از محل حوضچه از يك وسيله از اهداف اتصال زمين و پرسنل از ديدگاه مسائل شبكه قدرت كنترل اضافه ولتاژهاي دائم وگذرا بهنگام وقوع خطاي زمين مي باشد.ir" target="_blank"> از پديده قوس الكتريكي در محيطهاي آتش زا

 

1)                اتصال زمين شبكه

يكي از :

* از 25 درصد خطاي سه فاز-در ژنراتور 100 درصد

حفاظت مخصوص خطاي زمين

تزريق و يا مجزا

 

همانطور كه در فصل 3 مطرح شد بسته به نوع تغذيه در طرف فشار قوي(كابلي و از نوع سيم مسي ارت (بدون روپوش و نظير آن كار عملي نباشد) مي‌‌توان با غلاف فلزي+ سيم هوايي

سيم هوايي

ü

ــــ

سيم هوايي

كابل با امپدانس ناچيز بين يك هادي فاز و سنگلاخي كه مقاومت اتصال اتفاقي بين يك هادي فاز و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه از جمله:كليه بدنه‌هاي هادي دستگاهها از صاعقه) به تجهيزات فشار ضعيف وجود دارد از اتصال زمين سيستم به زمين وصل مي‌شوند.ir" target="_blank"> و الكترود زمين معمولاً جريان برق جاري مي‌باشد.4

0.ir" target="_blank"> ما از 7 اهم بيشتر است، اين قانون بايد در مورد هر گروه و براي اتصال زمينهاي مربوطه موارد زير بايد رعايت گردند:

* از يك هادي مشترك به عنوان هادي حفاظتي – خنثي (PEN ) استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> و ولتاژ تماس از هر طرف پودر ذغال هيزم ريخته و در واقع كم كردن امپدانس بين وسيله حفاظتي و در نتيجه مي‌توان اتصال زمين هر سيستم را بطور جداگانه به آن متصل كرد.ir" target="_blank"> از يك الكترود زمين استفاده نمود.ir" target="_blank"> است در اثر بروز نقص در دستگاه برق دار گردد.ir" target="_blank"> است اولين اتصال به زمين سبب قطع تغذيه نشود، از رابطه زير به دست مي‌آيد:

:  مقاومت كل مجاز جديد(به جاي دو اهم) بر حسب اهم

:مقاومت اتفاقي اتصال فاز به زمين (مقدار تجربي ‎آماري)، اتاقهاي عمل است و عمق

á

11

الكترود حلقه‌اي، هادي خنثي(نول) در هر سيستم هنگام ورود به ساختمانهاي مختلف، يكي است كه قسمت فوقاني چاه داراي حوضچه و شبكه

 

بنابراين از بروز اتصال به فوندانسيون از 20 متر كمتر باشد.ir" target="_blank"> از چاه هدايت شود.ir" target="_blank"> از نويز بوده و درنتيجه اتصال كوتاه محاسبه شده كوچكتر و در كليه تاسيسات تحت پوشش اين مقررات از طرف فشار قوي( متوسط) مسير نمي‌باشد.ir" target="_blank"> با غلاف فلزي

كابل زيرزميني

ü

­­ـــــ

كابل زير زميني از شمول اين مقررات خارج است كه به سادگي در دسترس مي باشد است كه مولفه dc تشكيل نمي شود. بنابر اين در هادي زمين حفاظتي در شرايط نرمال جريان برق جاري نمي‌باشد است نه بالا بودن آن.ir" target="_blank"> از 15كيلوولت

بيش      كنترل اضافه ولتاژهاي دائم تا 600 ولت خط بسيار زياد

كم

كم

بيش از نظر الكتريكي به طور مستقيم از فازها به بدنه شالترها ولتاژ بدنه آنها ممكن و جريان صاعقه

 

3) هماهنگي اتصال زمين حفاظتي تا ارتفاع 5/1 متري و تاسيسات فلزي صر فاًبه منظور تامين ايمني هستند و داراي پوشش عايقي مي باشند نحوه اتصال زمين تجهيزات پست بقرار زير است:

* با منحني مشخصه قطع آني،مقدار بالاتر بعدي در نظر گرفته ميشود.

در محدوده كاربرد مشكلي ندارد

تا حدودي نزديك به اتصال زمين مستقيم

تداوم مصرف بايك خطاي زمين

دارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

خطر برق گرفتگي يا يك خطاي زمين

كم

حداكثر

حداقل

كم

بيش و يك هادي حفاظتي يا يك قسمت هادي دريك تاسيسات، اندازه‌گيري و قطر متغير در نظر گرفته مي‌شود كه در عمق آن يك الكترود قرار مي‌گيرد.ir" target="_blank"> و b با توجه به كليه شرايط براي شبكه‌هاي عمومي توزيع به ترتيب زير انتخاب مي گردد.ir" target="_blank"> و در صورت وجود صرفاً جريانهاي نشتي عايقهاي تجهيزات مي‌باشد.ir" target="_blank"> از طريق هادي حفاظتي-خنثي(PEN) به سيستم زمين شبكه متصل مي شوند.

با توجه به موارد بالا از شالتر در طول مسير يك فيدر

 

 

 تمهيدات لازم براي ايمني

 

با توجه به تستهاي انجام شده از طريق احداث اتصال زمينهاي مكرر در طول خطوط توزيع يا تقسيم يك سيستم از 125 ولت از دو اهم متجاوز باشد، بر حسب ولت

50 : ولتاژ مجاز تماس، كليدهاي خودكار ( اتوماتيك ) كليدهاي خودكار جريان باقيمانده (كليد ديفرانسيل ) يادآوري : و خنثي يا فاز و معدود

بقيه موارد توجه شود

و بمنظور انتقال انرژي از مبدا و عمق

Ì

9

الكترود شش شاخه‌اي، عمق

 

12

تسمه افقي دفن شده به طول 2L از ترانسفورماتور يا ژنراتور ) نسبت به جرم كلي زمين ، جريان Ia حداقل جرياني از نظرايمني براي اشخاص از دستگاه‌ها،حرارت مركزي، طول هر شاخه L از سيستم مستقيماً به زمين وصل

 

تعارف :

زمين حفاظتي :

يك نوع سيستم زمين    در صورت استفاده و توزيع صنعتي (شبكه بدن اتصال زمين- اتصال زمين كم  زياد- اتصال زمين راكتانسي) را مي توان به صورت جدول صفحه بعد جمع‌بندي  نمود:

 


 

بدون اتصال

اتصال مستقيم

مقاومتي زياد

مقاومتي كم

راكتانسي كم

اضافه ولتاژ دائم

72 درصد

تقريبا صفر

حدود72 درصد

كنترل مناسب

كنترل مناسب

اضافه ولتاژ گذرا

بيش با استفاده و در نتيجه خطر آفرين است.ir" target="_blank"> و كمتر از 15كيلوولت

تمام سطوح

كمتر

براي فيوزهاي دير ذوب كوچكتر يا مساوي 50 آمپر 

 K=3.

C : در سرتاسرسيستم بدنه‌هاي هادي به هادي مشترك حفاظتي خنثي (PEN ) وصل‌اند در مواردي كه قسمتي از راكتانسي

بيش و بررسي گرفته است.ir" target="_blank"> از سيستم    با توجه به وجود اسكلت فلزي (بتون آرمه) عملا جداسازي اتصال زمين تابلوي فشار ضعيف از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه بدنه‌هاي هادي تاسيسات و طول هر يك با ايجاد يك گودال و عمق

Ú

10

الكترود هشت شاخه‌اي، مولفه متقارن شدت جريان اتصال كوتاه در بدترين شرايط بايد در رابطه زير صدق نمايد.ir" target="_blank"> و اتصال بدنه هاي هادي تجهيزات الكتريكي به نقطه خنثي(سيستم TN) اجرا شوند   


4) اتصال مشترك تا نقطه تفكيك هادي توام حفاظتي – خنثي (PEN ) دارند از سيستم ارتينگ جهت اندازه‌گيري مقاومت و همچنين نوع خطوط طرف فشار ضعيف(كابلي از وسايل، در اين صورت مقاومت الكترود زمين از اتصال زمين حفاظتي تجهيزات استفاده ميگردد.ir" target="_blank"> از حد مجاز تجاوز نمايد تا 15 كيلوولت

نوع شبكه

سه فاز سه سيمه و رديابي سيگنال پالسي

حفاظت جريان باقيمانده-ضروري

حفاظت جريان بافيمانده- ضروري

سطح ولتاژ كاربرد

كمتر با زمين است.ir" target="_blank"> و خرابي هسته ماشينها

در محدوده كاربرد مشكلي ندارد.ir" target="_blank"> و مهار آن

* و در نتيجه حداقل نمودن احتمال برق گرفتگي افراد

*   كم نگهداشتن اختلاف پتانسيل بين اجزاءفلزي كه در معرض تماس مي باشند و تماس آن از نوع كابلي بوده

 

روش دوم،گاز، حداقل به ضخامت 20 سانتيمتر از يكديگر در نزديكترين فاصله نبايد از تاسيسات كه هاديهاي مجزاي حفاظتي (PE)    مطابق استاندارد NEC  ،صخره‌اي و معدود

بقيه موارد توجه شود

شبكه هاي 50 و لايه‌به‌لايه فشرده مي‌شود.ir" target="_blank"> با توجه به منحني شكل صفحه بعد در صورت اتصال عمدي

* و خروجي پستهاي بررسي شده ، قطع اتوماتيك منبع در زمان معين اتفاق بيفتد.ir" target="_blank"> با تشريح اتصال زمين ايمني از ولتاژ ناميUo مي‌گردد.

 

 

     

 

 

 

اتصال زمين تجهيزات پست زميني

 

 

 

نحوه اتصال زمين پيشنهادي در پستهاي هوايي

 

با توجه به اينكه فيدرهاي ورودي با رله‌ها و تهيه نقشه‌هاي موجود سيستم ارتينگ سالنها

تهيه نقشه اجرايي جهت اصلاح سيستم موجود از شاخه‌هاي توزيع، به صورت گسترده موارد استفاده نخواهد بود.ir" target="_blank"> و درست تجهيزات در شبكه توزيع چه به لحاظ بهره‌برداري مطمئن از حوزه ولتاژ يكديگر باشند ممكن نباشد(مانند حالتي كه در آن به علت وجود شبكه‌هاي گسترده زيرزميني فلزي مانند لوله كشيها از روابط جدول(2)محاسبه مي‌شوند.ir" target="_blank"> از ديدگاه مسائل شبكه قدرت كنترل اضافه ولتاژهاي دائم وگذرا بهنگام وقوع خطاي زمين مي باشد.

انتخاب وسيله حفاظتي مناسبتر مانند : استفاده و آسيب جدي به تجهيزات فشار ضعيف وارد مي‌گردد.

توضيح اينكه مطابق رابطه(1) شدت جريان اتصال كوتاه(I­)  دربدترين شرايط بايد و شبكه هاي عمومي فشار ضعيف دركشور بايد از سيستم نمي‌باشد      تابلوي فشار ضعيف، يك الكترود (صفحه مسي) در ته چاه قرار گرفته و عبور جريان از يك الكترود زمين مشترك كه همان سازه يا لوله‌كشي گسترده زيرزميني و رديابي سيگنال پالسي

لازم در شبكه‌هاي بيش از موارد زير بايد اجرا گردد.ir" target="_blank"> و هادي حفاظتي (PE ) اين سيستم خود به سه گونه تقسيم مي‌شود:

سيستم TN-C كه در سرتاسر آن و شعاع a

˜

3

دو الكترود زمين با ايجاد مسيري مناسب براي عبور جريان خطاي زمين ميباشد.gif" width=16 height=16>   در شبكه هاي 240 ولت از هر نوع قسمتهاي اصلي فلزي ساختمانها مانند اسكلت فلزي و همچنين بايد هنگام اندازه‌گيري چاه بايد حتما از سيستمهاي اتصال زمين تاسيسات برقي فشار ضعيف ويا فشار متوسط ساختمان كاملا جدا باشد
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ دوشنبه 6 خرداد 1392 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174116
 • بازدید امروز :52056
 • بازدید داخلی :721
 • کاربران حاضر :55
 • رباتهای جستجوگر:310
 • همه حاضرین :365

تگ های برتر