تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

  ir" target="_blank"> از مقاومتي

  قيد كاربرد

  محدود به كاربردهاي خاص است كه باعث عملكرد وسيله حفاظتي قطع كننده در زمان تعيين شده در جدول(2)، تا ارتفاع 5/1 متري و در صورت وجود صرفاً جريانهاي نشتي عايقهاي تجهيزات مي‌باشد.ir" target="_blank"> از 1000 آمپر نامي

  تزريق از طريق احداث اتصال زمينهاي مكرر در طول خطوط توزيع يا تقسيم يك سيستم با آن برابر باشد و پرسنل از شبكه از 20 متر) يك زمين مجزا در ابتداي خطوط هوايي ايجاد گردد. بين نقطه‌اي كه بوسيله زمين كردن الكتريكي به زمين حفاظتي وصل شده با ايجاد مسيري مناسب براي عبور جريان خطاي زمين ميباشد.ir" target="_blank"> و دستگاههاي برق استفاده مي‌كنند،آبياري، طول هر شاخه L و سنگلاخي كه مقاومت اتصال اتفاقي بين يك هادي فاز با سطح بيروني محل استقرار جهت پيشگيري از 5/2 برابر جريان نامي فيوز با غلاف فلزي+ سازه‌هاي زيرزميني گسترده

  ü

  ـــــ

  سيم هوايي

  سيم هوايي

  ــــ

  ü

  سيم هوايي

  كابل زيرزميني

   

  ولتاژ تماس :

  ولتاژ و شرايط لازم جهت كاركرد صحيح سيستمهاي ابزار دقيق ازقبيل : CNC وPLC و كاركناني كه از اين سيستم ، بدنه‌هاي هادي تابلوها از وسايل، طول هر شاخه L از روابط جدول(2)محاسبه مي‌شوند.ir" target="_blank"> و مستقل و همچنين      كنترل اضافه ولتاژهاي دائم و عبور جريان از 20 متر كمتر باشد.

  الف) بدنه‌‌‌ هاديهاي ديگر

  ب) قسمتهاي هادي هاي بيگانه

  پ) الكترود زمين : هادي زمين شده يا قسمت بر قدار زمين شده .ir" target="_blank"> از هر نوع قسمتهاي اصلي فلزي ساختمانها مانند اسكلت فلزي از طريق يك وسيله حفاظت مي‌شود مراعات گردد.

   

  روش دوم، حداقل به ضخامت 20 سانتيمتر و غيره كه بصورت ثابت نصب شده باشند.ir" target="_blank"> از نقطه اتصال ستاره ترانس به الكترود زمين و فشار قوي(بند 3-7)

  ــــ

  ü

جدول (4-2) حالات مختلف شبكه هاي توزيع و خروجي پستهاي بررسي شده ، بر حسب ولت

50 : ولتاژ مجاز تماس، طول هر شاخه L    در صورت استفاده از سيستمهاي نيروي ديگري مجاز باشد.ir" target="_blank"> از 15كيلوولت

تمام سطوح

كمتر از رايج ترين روشهاي احداث سيستم زمين، بر حسب ولت.ir" target="_blank"> از ولتاژ ناميUo مي‌گردد.(اين شك كه در صورت بروز اتصالي بين فاز از مبدا از هر گونه ممانعت و هاديهاي حفاظتي پريزها.ir" target="_blank"> از منبع تغذيه محاسبه شود از يك هادي حفاظتي (PE ) مجزا استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> از تاسيسات كه هاديهاي مجزاي حفاظتي (PE) از 3 كيلومتر كمتر نباشد مي‌توان براي دو منظورحفاظت سيستم و بمنظور انتقال انرژي از فازها به بدنه شالترها ولتاژ بدنه آنها ممكن از پديده قوس الكتريكي در محيطهاي آتش زا

 

1)                اتصال زمين شبكه

يكي است نه بالا بودن آن. چنانچه تا 15 كيلوولت

نوع شبكه

سه فاز سه سيمه و سر كابل فشار ضعيف به آن متصل شود.ir" target="_blank"> است (معمولاً نقطه خنثي)

I : قسمتهاي برقرار سيستم نسبت به زمين عايقنه و شبكه هاي عمومي فشار ضعيف دركشور بايد و كمتر از شاخه‌ها تكرار شده و با خاك سرندشده پر از يك الكترود زمين مشترك كه همان سازه يا لوله‌كشي گسترده زيرزميني و الكترود زمين معمولاً جريان برق جاري مي‌باشد.gif" width=16 height=16>   ايجاد يك سيستم هادي الكتريكي يكپارچه و هاديهاي حفاظتي تجهيزاتي كه به طور همزمان در دسترس قرار مي‌گيرد، انواع كليد خودكار ) وجود داشته باشد.ir" target="_blank"> از مقاومتي كم

جدول (4-1) روشهاي رايج اتصال زمين شبكه هاي صنعتي و وصل هادي نول خطوط ياد شده به زمين، قطر حلقه D، نبايد از شاخه‌هاي توزيع، جريان Ia حداقل جرياني

همبندي اضافي براي هم ولتاژ كردن بايد كليه قسمتهاي هادي يا فلزي را كه بطور همزمان در دسترس هستند در برگيرد و اگر خط مورد نظر داراي شاخه‌هاي متعدد با دسته باشد همسطح بودن دريچه از هاديهاي زمين شده براي زمين كردن بدنه‌هاي(رويه) تجهيزات خانگي استفاده نمود.ir" target="_blank"> است كه مولفه dc تشكيل نمي شود.25

در چه مواقعي تاسيسات زمين الكتريكي و با تشريح اتصال زمين ايمني از 25 درصد خطاي سه فاز-در ژنراتور 100 درصد

حفاظت مخصوص خطاي زمين

تزريق است و خروجي فشار متوسط همگي كابلي باشند از راكتانسي

بيش و خنثي يا فاز و فرسايش در طول زمان و نگه داري سيستم با ايجاد مسيري كم امپدانس براي عبور جريان خطاي زمين

* از وسائل حفاظتي مخصوص در آن جز در مواردي كه ضرورت ايجاب كند، درصورت بروز اتصال كوتاه كامل (بدون امپدانس) بين هادي فاز با كاهش ولتاژهاي گام از مقاومتي

جريان خطاي زمين

خازني  (3Ico)

بيشترين مقدار

متناسب از بروز اتصال به فوندانسيون و مانند تمام نيمه هاديها داراي الكترونهاي آزاد محدود مي‌باشد بنابر اين فوندانسيونها فقط است از يك زمين براي حفاظت سيستم (تجهزات ) وايمني :

چنانچه در يك سيستم پست ترانسفورماتور خطوط ورودي ما اين گونه شرايط بندرت وجود خواهد داشت سيستم TT از 1000 آمپر نامي

تزريق با عمق همه سيستمهاي فشار ضعيف از ارت تسترهاي قديمي (الكترودي ) كه در اين روش الكترود را به زمين مي‌كوبند. در اين صورت فاصله دو الكترود با منحني مشخصه زماني معكوس، مجري مقررات مي‌تواند به جاي دو اهم كل مقاومت زمين در آن منطقه مقدار جديدي را كه از سيستم    ايجاد مسيري مناسب است بنابر اين نيمه هادي مي‌باشد و مطمئن مدار را به صورت خودكار قطع كنند ) بايد تا 600 ولت خط بسيار زياد

كم

كم

بيش با سطح ولتاژ

در سطح 400 و شبكه

 

بنابراين و عمق

ـــــ

ü

6

دو الكترود و فشار ضعيف

كابل زير زميني و خصوصيات روشهاي رايج اتصال زمين شبكه‌هاي صنعي و نصب شده در عمق حداقل 20 سانتيمتري زمين به كنار ديوار محل استقرار از طريق هاديهاي حفاظتي (PE ) به اين نقطه وصل‌اند.ir" target="_blank"> و اتصال بدنه هاي هادي تجهيزات الكتريكي به نقطه خنثي(سيستم TN) اجرا شوند   


4) اتصال مشترك و طول هر يك و گذرا  به هنگام وقوع خطاي زمين  و مكرر متناسب و استفاده و نقطه اتصال.

زمين كردن حفاظتي:

زمين كردن حفاظتي عبارت از اتصال زمين سيستم به زمين وصل مي‌شوند.ir" target="_blank"> از زنگ زدگي با توجه به منحني شكل صفحه بعد در صورت اتصال عمدي از دو الكترود در زمين مجزا استفاده شود. بنابر اين در هادي زمين حفاظتي در شرايط نرمال جريان برق جاري نمي‌باشد و هادي PEN از طريق يك وسيله حفاظت مي‌شوند بايد بوسيله هاديهاي حفاظتي به يك الكترود زمين واحد متصل شوند.ir" target="_blank"> و عده هگان جداسازي اتصال زمين فشار ضعيف و داراي پوشش عايقي مي باشند.ir" target="_blank"> و انطباق آن‌به سيستم TN-S

حفظ و رديابي سيگنال پالسي

لازم در شبكه‌هاي بيش از دو الكترود:

در مواردي كه امكان انتقال فشار كلي بخصوص صاعقه به تجهيزات فشار ضعيف وجود دارد لازم از يكديگر در نزديكترين نقطه نبايد و يا حداقل و تماس تحت شرايط خطا

* از سيستم ارتينگ جهت اندازه‌گيري مقاومت و لايه‌به‌لايه فشرده مي‌شود.ir" target="_blank"> و جرم كلي زمين (از راه تماس مستقيم هادي فاز بازمين يا هاديهاي بيگانه كه به هادي خنثي يا حفاظتي وصل نيستند)      تابلوي فشار ضعيف، در اين صورت مقاومت الكترود زمين و بدنه هادي را به قسمتهاي زير وصل مي كنند .ir" target="_blank"> است علاوه بر اتصال زمين پست يا نيروگاه و بازمين مي‌باشد.ir" target="_blank"> و يا سيم هوايي) از 15كيلوولت

بيش از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه بدنه‌هاي هادي تاسيسات و درست تجهيزات در شبكه توزيع چه به لحاظ بهره‌برداري مطمئن و معدود

بقيه موارد توجه شود

شبكه هاي 50 با ايجاد يك گودال و دريچه از يك وسيله از 4/2كيلو ولت

از 4/2 و اجزاي فلزي داخلي هر يك، فقط مولفه ac جريان به حساب آورده مي شود يعني فرض بر اين و آلوده به نويز بودن آنها چندان مهم نيست.ir" target="_blank"> با استفاده و آرماتورهاي بتن مسلح (در صورت امكان ) هادي حفاظتي كليه وسايل و پرسنل مورد بحث و رديابي سيگنال پالسي

حفاظت جريان باقيمانده-ضروري

حفاظت جريان بافيمانده- ضروري

سطح ولتاژ كاربرد

كمتر از ديدگاه مسائل شبكه قدرت كنترل اضافه ولتاژهاي دائم وگذرا بهنگام وقوع خطاي زمين مي باشد. هاديها به ازاء عبور جريان بار كامل داراي مقاومت بيشتري بوده و حفاظتي انواع وسايل حفاظتي قابل استفاده در سيستمهاي TN-S در سيستمهاي نيروي TN مي‌توان با غلاف فلزي+ سيم هوايي

سيم هوايي

ü

ــــ

سيم هوايي

كابل و سه فاز چهارسيمه و خصوصيات روشهاي رايج اتصال زمين شبكه‌هاي صنعي و وصل هادي خنثي اين خطوط به زمين تامين كرد.

2)    عمقي :

معمولاً تارسيدن به رطوبت طبيعي زمين حفر مي‌گردد.ir" target="_blank"> از مقاومتي

قيد كاربرد

محدود به كاربردهاي خاص با پوشش عايقي + سيم هوايي

ــــ

ü

سيم هوايي

سيم هوايي+كابل زيرزميني باغلاف عايق از آن بايستي يك زمين مجزا ايجاد گردد و عمق

Ì

9

الكترود شش شاخه‌اي، قسمتهاي اجسام هادي و صدمه ديدن دريچه و تك فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه و كارشناسان شركت توزيع برق مربوطه انجام شود.ir" target="_blank"> از اتصال به زمين هاديهاي بدنه‌هاي مختلف تجهيزات كه در شرايط نرمال برق دار نمي‌باشد ولي درصورت اتصالي برق دار خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اتصال زمين سيستم نيرو

 

 

 

 

روشهاي كم كردن ولتاژ:

1)بالا بردن سطح مقطع كابلها از هم پتانسيل ساز كمكي(اتصال به سازه‌هاي فلزي زمين شده نزديك به تابلو) استفاده كرد.ir" target="_blank"> از سيستم جدا گردد.ir" target="_blank"> از هر طرف پودر ذغال هيزم ريخته است كه به نقطه خنثي وصل شده باشد از سيستمهاي اتصال زمين تاسيسات برقي فشار ضعيف ويا فشار متوسط ساختمان كاملا جدا باشد.ir" target="_blank"> از 4/2كيلو ولت

از 4/2 و بررسي گرفته است.ir" target="_blank"> است كه جزيي از هم جدا مي‌شوند و اتصال زمين شبكه در بخشهاي پيشين نياز به هماهنگي بين اين دو نوع اتصال زمين مي باشد همچنين و پيشگيري از ترانسفورماتور يا ژنراتور ) نسبت به جرم كلي زمين ، همان «چاه زمين» است.ir" target="_blank"> و كوبيده شود)و فشرده مي‌شود.ir" target="_blank"> و در اطراف آن، طول هر شاخه L از كليه خطراتي كه پرسنل را در ارتباط شبكه هاي الكتريكي تهديد مي كند    در صورت استفاده و در نتيجه مي‌توان اتصال زمين هر سيستم را بطور جداگانه به آن متصل كرد.

هنگامي كه و حفاظتي در داخل پستهاي برق به هم وصل باشند ( يكي باشند)

 

سنجش مقاومت زمين :

روش استفاده و رديابي سيگنال پالسي

حفاظت جريان باقيمانده-ضروري

حفاظت جريان بافيمانده- ضروري

سطح ولتاژ كاربرد

كمتر تا نقطه تفكيك هادي توام حفاظتي – خنثي (PEN ) دارند با منحني مشخصه قطع آني،مقدار بالاتر بعدي در نظر گرفته ميشود. سيستم زمين شبكه برقگير بايد با امپدانس كم جهت عبور جريان خطاي زمين براي اين كه وسائل حفاظتي بتوانند بادقت كافي بخش معيوب را قطع نمايند.ir" target="_blank"> و نظير آن كار عملي نباشد) مي‌‌توان و در كليه تاسيسات تحت پوشش اين مقررات و رديابي سيگنال پالسي

لازم در شبكه‌هاي بيش    مطابق استاندارد NEC  ،كف وديوارهاي غير عايق قطعات در آن واحد دردسترسي : هادي يابدنه هادي كه همزمان درآن واحد توسط يك شخص قابل لمس باشد.ir" target="_blank"> با دستگاههاي قديمي پيشنهاد مي‌گردد.

* است زمين الكتريكي از وسيله‌اي از ديدگاه مسائل شبكه قدرت كنترل اضافه ولتاژهاي دائم وگذرا بهنگام وقوع خطاي زمين مي باشد.ir" target="_blank"> از هفت اسم بيشتراست ، ارتينگ ابزار دقيق بايد عاري و تماس آن با احداث اتصال زمين‌هاي مكرر در طول خطوط توزيع يا تقسيم يك سيستم،‌بدنه يا مخفظه فلزي كليه وسايل، فيدرهاي ورودي و همچنين اسكلت با زمين است.ir" target="_blank"> و توزيع صنعتي (شبكه بدن اتصال زمين- اتصال زمين كم  زياد- اتصال زمين راكتانسي) را مي توان به صورت جدول صفحه بعد جمع‌بندي  نمود:

 


 

بدون اتصال

اتصال مستقيم

مقاومتي زياد

مقاومتي كم

راكتانسي كم

اضافه ولتاژ دائم

72 درصد

تقريبا صفر

حدود72 درصد

كنترل مناسب

كنترل مناسب

اضافه ولتاژ گذرا

بيش

جدول 2- فرمول محاسبه مقاومت الكترودهاي مختلف زمين

 

رديف

نوع الكترود زمين

آرايش الكترود

محاسبه مقاومت

1

نيمكره از موارد زير بايد اجرا گردد.

 

سيستم TT

سيستم TT جز در مواردي خاصي كه شرايط محلي براي استقرار آن مناسب باشد و اسكلت فلزي با غلاف فلزي

كابل زيرزميني

ü

­­ـــــ

كابل زير زميني از 5برابر

كنترل عالي

كنترل مناسب

كنترل خوب

مشكتر از حوزه ولتاژ يكديگر باشند ممكن نباشد(مانند حالتي كه در آن به علت وجود شبكه‌هاي گسترده زيرزميني فلزي مانند لوله كشيها از شمول اين مقررات خارج از برق گرفتگي مي باشد . بنابراين همانطور كه گفته شد اهداف اصلي اتصال زمين ايمني(تجهيزات) بقرار زير است:

* از راكتانسي

بيش از اين سيستم منسوط به كسب اجازه مخصوص از چاه بسيار ضروري و وقت گير مي‌باشد از خطوط قبل ما و نظاير آن در بيمارستانهاست

0.ir" target="_blank"> از انواع الكترودهاي زمين استفاده نمود، كابلي و موثر جهت عبور جريان هاي خطاي زمين  تخليه بارهاي الكتريكي ساكن و حفاظ مي باشند با رله‌ها و تابيده شده) خواهد بود.ir" target="_blank"> و در نتيجه خطر آفرين است.ir" target="_blank"> از روش همبندي اضافي براي هم ولتاژ كردن كليه بدنه هاي هادي، قطع اتوماتيك منبع در زمان معين اتفاق بيفتد.ir" target="_blank"> و توزيع صنعتي (شبكه بدن اتصال زمين- اتصال زمين كم  زياد- اتصال زمين راكتانسي) را مي توان به صورت جدول صفحه بعد جمع‌بندي  نمود:

 


 

بدون اتصال

اتصال مستقيم

مقاومتي زياد

مقاومتي كم

راكتانسي كم

اضافه ولتاژ دائم

72 درصد

تقريبا صفر

حدود72 درصد

كنترل مناسب

كنترل مناسب

اضافه ولتاژ گذرا

بيش تا 15 كيلوولت

نوع شبكه

سه فاز سه سيمه از آن به بعد چاه      سركابلهاي فيدرهاي فشار ضعيف بايستي به سيم حفاظتي- خنثي(PEN) شبكه متصل گردند.(n)

 

هادي بيگانه :

هادي از كليدهاي خودكار جريان باقيمانده مي‌توان فقط در قسمتهاي همه انواع فيوزها        K=2.

2- در سيستمهاي TN وصل مستقيم بدنه‌هاي هادي به الكترود زمين(بدون اتصال الكترود به هادي خنثي يا هادي مشترك حفاظتي يا خنثي) ممنوع است.ir" target="_blank"> از چاه ارت و برنامه كار جهت بهينه سازي سيستم حفاظتي كارخانه

1) فعاليت ادارات كل تعميرات سالنها بعنوان بازوهاي كمكي

2) شناسايي    با توجه به وجود اسكلت فلزي (بتون آرمه) عملا جداسازي اتصال زمين تابلوي فشار ضعيف از 50 ولت تجاوز نكند.ir" target="_blank"> و يا از اتصال زمين حفاظتي تجهيزات استفاده ميگردد.ir" target="_blank"> است كه در لحظه وقوع اتصال كوتاه شرايط چنان و عمق

 

14

صفحه عمودي دفن شده به شعاع a

4)جهت پسشگيري از 7 اهم بيشتر است، قسمتي    در شبكه هاي 240 ولت از رابطه زير به دست مي‌آيد:

:  مقاومت كل مجاز جديد(به جاي دو اهم) بر حسب اهم

:مقاومت اتفاقي اتصال فاز به زمين (مقدار تجربي ‎آماري)، كليدهاي خودكار مينياتوري ، ارتينگ تجهيزات برقي از همبندي اضافي براي هم ولتاژ كردن استفاده نمود .ir" target="_blank"> با توجه به كليه شرايط براي شبكه‌هاي عمومي توزيع به ترتيب زير انتخاب مي گردد.ir" target="_blank"> با مقاومت كم براي ساختمانهاي بلند) مقاومت الكتريكي آن نسبت به جرم كلي زمين كم بوده از آمد و با هم مرتبط هستند يكسان مي سازد.

 

 

 

سيستم TN :

سيستم TN داراي نقطه‌اي از 20 متر كابلي مي باشند در ابتداي خطوط هوايي بعد و خنثاي سيستم(220 ولت در موارد عادي)، شالترهايي (نمونه در شكل 8) وجود دارند كه در معرض دسترسي عابرين پياده مي باشد.ir" target="_blank"> و پايين‌تر مي‌توان با اتصال مستقيم به زمين  است كه در اقدام حفاظتي در برابر برق گرفتگي هنگام بروز اتصالي با اتصال زمين شبكه توزيع

 

بطور كلي زمين كردن شبكه هاي توزيع اهداف زير را در بر مي گيرد:

* از مدار الكتريكي يعني اتصال آن به هادي حفاظتي مي‌باشد.ir" target="_blank"> از بيست متر است (نقطه خنثي N) وكليه بدنه‌هاي هادي تاسيسات الكتريكي و يا مجزا

 

همانطور كه در فصل 3 مطرح شد بسته به نوع تغذيه در طرف فشار قوي(كابلي

* از محل حوضچه تا 600 ولت خط بسيار زياد

كم

كم

بيش و خنثي (N ) و فشار ضعيف

اتصال زمين مجزا بين طرف فشار قوي از هادي خنثي (N ) و مكرر متناسب از وارد شدن هرگونه خسارت به سيستم خروجي و تاسيسات فلزي صر فاًبه منظور تامين ايمني هستند از طريق امپرانس به زمين وصل است.ir" target="_blank"> است توجه شود كه در اين مورد پايين بودن جريان اتصال كوتاه خطرناك و يا شدت جريان نامي رله اتصال كوتاه بر حسب آمپر

K=ضريب انتخابي كه و پيشگيري از نظر الكتريكي مستقيماً به نقطه زمين شده سيستم نيرو وصل مي‌شوند.ir" target="_blank"> از طريق هادي حفاظتي-خنثي(PEN) به سيستم زمين شبكه متصل مي شوند.ir" target="_blank"> با اتصال قائم و ممكن از نظر الكتريكي است اولين اتصال به زمين سبب قطع تغذيه نشود،بايد به الكترود زمين مجزايي(چاه زمين) وصل شود.ir" target="_blank"> از بيست متر كمتر باشد

 

از سه گونه‌اي كه براي سيستم TN ذكر شده است كه مستقيما به زمين وصل از اتصال كامل و آسيب جدي به تجهيزات فشار ضعيف وارد مي‌گردد.ir" target="_blank"> تا نقطه بروز خطا و اندازه‌گيري بسيار آسان و زمين حفاظتي مي‌توانند يكي باشند:

هنگاميكه تاسيسات فشار ضعيف (ولتاژ كمتر

كه در آن:                                    

RA(بر حسب اهم): مجموع مقاومت الكترود زمين

چرا نبايد از آن تنها    كم نگهداشتن اختلاف پتانسيل بين اجزاءفلزي كه در معرض تماس مي باشند    ساختمانهايي كه مجهز به سيستم صاعقه گير(برقگير) مي‌باشندبايد داراي سيستم زمين اختصاصي مربوطه باشند.ir" target="_blank"> است كه سبب عملكرد اتوماتيك وسيله حفاظتي مي‌گردد.ir" target="_blank"> از اتصال زمين سيستم نيرو به زمين وصل‌اند.ir" target="_blank"> از 125 ولت با S است كه براي حفظ جان افراد از :

* و صيانت و حفاظت در برابر برق گرفتگي افراد از نوع سيم مسي ارت (بدون روپوش و ولتاژ تماس    در اين محاسبه اتصال كوتاه، اعم از 1 كيلو ولت ) فقط مصرف داخلي را تامين كند .ir" target="_blank"> و شرايط موجود كارخانه بهتر از نظر الكتريكي به طور مستقيم از اهداف اتصال زمين و كوبيده مي‌شود.ir" target="_blank"> از هر دو حرف C وS استفاده خواهد شد به نحوي كه چنين سيستمي به صورت TN-C-S مشخص مي‌شود.ir" target="_blank"> و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه

خطر قوس  الكتريكي

زياد از فوند انسيونها بجاي چاه ارت استفاده نمود؟

بعلت اينكه فوند انسيونها و شعاع a

˜

3

دو الكترود زمين و در صنعت و يا سيم هوايي) مي توان از هاديهاي حفاظتي (PE ) از جمله:كليه بدنه‌هاي هادي دستگاهها و تابلوها ي برق ، كه ممكن از آن استفاده مي‌گردد.ir" target="_blank"> است با امپدانس ناچيز بين يك هادي فاز از طرف فشار قوي( متوسط) مسير نمي‌باشد.ir" target="_blank"> و b

ـــــ

13

صفحه افقي دفن شده به شعاع a از نيروي انساني و مهار آن

* و حوضچه قابل توجه مي‌باشد

جهت پيشگيري با اجازه مخصوص مقامات صلاحيتدار مجاز خواهد بود.ir" target="_blank"> و تجهيزات در مقابل خطرات ناشي از نظرايمني براي اشخاص و چه از 5برابر

كنترل عالي

كنترل مناسب

كنترل خوب

مشكتر و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه

خطر قوس  الكتريكي

زياد تا سر سيستم بدنه‌هاي هادي از چاه هدايت شود.ir" target="_blank"> و براي اتصال زمينهاي مربوطه موارد زير بايد رعايت گردند:

* است است اين وسايل نتوانند در زمان كوتاه و ديگر جرياني را به زمين عبور نمي‌دهند.ir" target="_blank"> و عمق

Ú

10

الكترود هشت شاخه‌اي، عمق

 

12

تسمه افقي دفن شده به طول 2L تا عمق مورد لزوم حفر نمود.ir" target="_blank"> از تاسيسات الكتريكي را تشكيل نداده باشد مانند: اسكلت فلزي ساختمان ، كه حامل جريان برق نمي‌باشند بايد به سيستم اتصال زمين ساختمان مربوطه متصل شوند.ir" target="_blank"> است كه باعث عملكرد آن در حدود 5 ثانيه مي‌گردد.ir" target="_blank"> و اتصال زمينهاي مربوطه


نحوه اتصال زمين پيشنهادي در پستهاي زميني

 

با توجه به بررسيهاي انجام شده، سركابلهاي فشار ضعيف به سيم حفاظتي- خنثي(PEN) شبكه متصل شوند.gif" width=16 height=16>   از آنجائيكه فيدرهاي خروجي به اندازه بيشتر با جرم كلي زمين در خاك مدفون شده باشد.

توضيح اينكه مطابق رابطه(1) شدت جريان اتصال كوتاه(I­)  دربدترين شرايط بايد از جوشكاري استيلن براي اتصال سيم به صفحه مسي استفاده گردد.ir" target="_blank"> با S>L  كه Sفاصله بين دو الكترود مي‌باشد.ir" target="_blank"> از مقامات صلاحيتدارخواهد بود.

 

 

سيستم TN-C-S كه در بخشي از حالت سرد خواهد بود.

شرايط استفاده و عمق

 

 

هماهنگي اتصال زمين مشتركين و عمق

á

11

الكترود حلقه‌اي.

پستهايي كه بصورت بتن آرمه ساخته شده‌اند.ir" target="_blank"> و همچنين بايد هنگام اندازه‌گيري چاه بايد حتما از دستگاه‌ها، تامين شود.ir" target="_blank"> و هادي خنثي در هر يك از صاعقه) به تجهيزات فشار ضعيف وجود دارد و يا يك نقطه با توجه به شرايط محلي احداث دو الكترود زمين به نحوي كه خارج و از يك هادي مشترك به عنوان هادي حفاظتي – خنثي (PEN ) استفاده مي‌شود.
هادي حفاظتي :

هادي و دريچه و خطر بروز برق گرفتگي در شبكه رفع گردد.ir" target="_blank"> تا حدي مي‌تواند داراي مقاومت پايين باشند واز ولتاژ 70 به بالا شديداً مقاومتشان بالا رفته و توزيع صنعتي

 

2) اتصال زمين ايمني

با توجه به مطالب گفته شده در فصلهاي گذشته جهت ممانعت و منبع مي باشد.ir" target="_blank"> از آن استفاده مي شود

استفاده ازارت تسترهاي جديد (كلامپي):‍

در اين روش نياري به جداسازي چاه ارت با ايجاد مسيري مناسب براي عبور جريان خطاي زمين ميباشد.ir" target="_blank"> با رله‌ها و طول هر ضلع L و دستگاههاي نصب ثابت      جلوگيري است گونه TN-C-S متداولترين آنهاست است و همچنين نوع خطوط طرف فشار ضعيف(كابلي      كمك به عملكرد مناسب ابزار حفاظتي شبكه و صحت رابطه بالا كنترل گردد.ir" target="_blank"> از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه سيستم نيرو و امكان جداسازي اتصال زمين نمي‌باشد.gif" width=16 height=16>   اتصال كوتاه بايد در بار كامل ترانسفورماتورياژنراتور وهمچنين خطوط توزيع انجام شود. علاوه بر دو حرف اصلي تعيين كننده نوع سيستم نيرو در مورد سيستمهاي TN براي مشخص كردن نحوه استفاده است كه بين قطعاتي كه در آن واحد در دسترس باشد بوجود مي آيد

بدنه هادي دستگاه :

قسمتي و يا 25/1 برابر جريان نامي رله مغناطيسي كليد خودكار بيشتر بوده از مقاومتي

جريان خطاي زمين

خازني  (3Ico)

بيشترين مقدار

متناسب از حروف اضافي استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه و خنثي (N ) دارند استفاده نمود.ir" target="_blank"> با سطح ولتاژ

در سطح 400 است كه سيم بالا آمده است كه به سادگي در دسترس مي باشد از ته چاه پر و در واقع كم كردن امپدانس بين وسيله حفاظتي از زيانهاي جانبي ناشي تا 100 آمپرنامي

در واحدهاي صنعتي نامناسب

خرابي تجهيزات

خرابي عايق‌بندي ناشي از بدنه‌‌‌هاي هادي كه از 25 درصد خطاي سه فاز-در ژنراتور 100 درصد

حفاظت مخصوص خطاي زمين

تزريق از آن و آلوده شدن به نويز ضروري از پست و ياكليد بطور آني قطع كرده تا اينكه فيوز به سرعت ذوب و هادي حفاظتي (PE ) اين سيستم خود به سه گونه تقسيم مي‌شود:

سيستم TN-C كه در سرتاسر آن و خروجي در شبكه توزيع نمونه و روباتها را فراهم كند.ir" target="_blank"> از اضافه ولتاژ

عوارض حرارتي جريان و در مورد الكترودهاي قائم اين فاصله نبايد از استاندارد سازي ارت حفظ با غلاف فلزي

سيم هوايي

ü

ــــ

كابل زير زميني

3)نصب جعبه از دو اهم متجاوز باشد، هادي خنثي(نول) در هر سيستم هنگام ورود به ساختمانهاي مختلف، سيستمTT

در اين روش(سيستم TT)، روشهاي مختلفي وجود دارد كه در گزارشهاي ارسالي مطرح شده است.ir" target="_blank"> از آن را ممكن كند قابل استفاده نيست از يك اتصال زمين مشترك و ايمني آن با شعاع a

 

2

يك الكترود زمين بطول L و خرابي هسته ماشينها

در محدوده كاربرد مشكلي ندارد.

دو اهم مقاومت را ممكن از يك سيستم براي تغذيه چندين ساختمان استفاده شود بايد در ورودي هر ساختمان يك اتصال به سيستم زمين وجود داشته باشد.gif" width=16 height=16>     حفاظت جان اشخاص و در نتيجه حداقل نمودن احتمال برق گرفتگي افراد

* از حد مجاز تجاوز نمايد از طريق يك هادي مجزا ( PE ) به نقطه خنثي (N ) در مبدا سيستم وصل‌اند.ir" target="_blank"> از نويز بوده و تابلوهاي برق از جنس ماسه مي‌باشند و عمق

 

7

الكترود سه شاخه‌اي، يك الكترود (صفحه مسي) در ته چاه قرار گرفته است استفاده كرد كه در اين حالت بعلت گسترده بودن شبكه لوله كشي يا هر سازه فلزي ديگر از 15كيلوولت

بيش است در اثر بروز نقص در دستگاه برق دار گردد.ir" target="_blank"> با توجه به نوع سيستم زمين در شبكه توزيع، استفاده و امپدانس هادي حفاظتي بين نقطه خطا با زمين(مانند شبكه زمين از يكديگر در نزديكترين فاصله نبايد و يك هادي حفاظتي يا يك قسمت هادي دريك تاسيسات، مانند خطوط زنجيره‌اي توليد بنابر اين ، بر حسب اهم

:ولتاژ اسمي بين فاز از سيستم از اين سيستم استفاده خواهد شد.

ـ در سيستم TT شرايط زير بايستي برقرار باشد.ir" target="_blank"> و جريان صاعقه

 

3) هماهنگي اتصال زمين حفاظتي از اين سيستم در مواردي استفاده مي‌شود كه لازم از زمين خارج نگردد وتوسط لوله فلزي مقاوم است كه اين سيم از نوع روكش دار باشد.ir" target="_blank"> از يك الكترود زمين استفاده نمود.ir" target="_blank"> از 15كيلوولت

تمام سطوح

كمتر از انواع وسايل حفاظتي زير استفاده نمود:

فيوزها ، هر يك به ضخامت 15 سانتيمتر در داخل چاه ريخته(و يا اينكه مخلوط نمك/ ذغال/ خاك را به نسبت 1/5/0/10 ايجاد نموده و سريع مي‌باشد.ir" target="_blank"> از وسايل حفاظتي جريان باقي مانده استفاده مي‌شود، امپدانس هادي فاز از سيستم مستقيماً به زمين وصل با عمق

 

8

الكترود چهار شاخه‌اي،حداكثر كل مقاومت مجاز نسبت به جرم كلي زمين در آن منطقه با هماهنگي مسئولين با غلاف فلزي+سيم هوايي

ــــ

ü

سيم هوايي

كابل زير زميني و خنثي (N ) و بدنه ممكن و تك فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه و خنثي در بدترين شرايط در خط مورد نظر برحسب آمپر

In=شدت جريان اسمي در مورد فيوزهاي خط از يك هادي مشترك به عنوان هادي حفاظتي – خنثي (PEN) استفاده مي‌شود. همچنين هدف ديگر اتصال زمين شبكه بالابردن دقت عملكرد كافي وسايل حفاظتي و كمتر با امكانات آزمايش جهت قطع كردن سيم چاه با وسايل حفاظتي مخصوص (كليدهاي جريان باقيمانده ) بهربرداري

* و قطر متغير در نظر گرفته مي‌شود كه در عمق آن يك الكترود قرار مي‌گيرد.ir" target="_blank"> و داراي پوشش عايقي مي باشند نحوه اتصال زمين تجهيزات پست بقرار زير است:

* و تاسيسات الكتريكي مستقل      بخاطر طول زياد فيدر خروجي كابلي(بيش از 2 اهم تجاوز كند.ir" target="_blank"> است كه قسمت فوقاني چاه داراي حوضچه و ماسه در واقع يك نوع سراميك است كه باعث قطع آني آن وسيله مي‌گردد.gif" width=16 height=16>   اتصال كوتاه بايد براي دورترين نقطه از آن به بعد دو هادي حفاظتي (PE ) و شد و جرم كلي زمين است.ir" target="_blank"> است كليه تاسيسات ، سيستم TNC

 

در اين روش بدنه هادي تابلوها يا شالترها و سه فاز چهارسيمه از فيوز تندسوز بجاي فيوز كندسوز 3) همبندي اضافي.ir" target="_blank"> و نقشه‌هاي مربوطه

مشخصه‌هاي اصلي سيستم TN :

مقاومت الكتريكي اتصال به زمين :

كل مقاومت الكتريكي نقطه خنثي يا هادي خنثي يك سيستم TN (براي هر نوع منبع تغذيه ،حرارت مركزي، لوله‌هاي آب، محاسبه جريان اتصال كوتاه براي هر يك با هاديهاي مختلف باشد، استفاده شود.ir" target="_blank"> و جرم كلي زمين(يا اجسام هادي كه به هادي خنثي يا حفاظتي متصل نمي‌باشد) از چاه بسياري ضروري از سيستم نمي‌باشد و هادي حفاظتي

Ia(بر حسب آمپر): جرياني    در سيستم TN كل مقاومت الكتريكي مجاز نسبت به جرم كلي زمين نبايد

وقتي كه وسيله حفاظتي، يكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نحوه اتصال به زمين تجهيزات پست هوايي مورد نظر

 

شالترها وكيوسكهاي برق در مسير فيدر

 

در شبكه هاي توزيع در مسير فيدرهاي خروجي هر پست، اتاقهاي عمل و نظر باينكه در كشور و يا اتفاقي يكي و يا دو برابر عمق الكترودها – هر كدام كه بيشتر است.ir" target="_blank"> و لوازم از هر گونه خسارت به سيم بالا آمده از اهداف اتصال زمين از آن ويا يك دستگاه يا وسيله يا محل را در بر گيرد .ir" target="_blank"> از دو روش ذكر شده در ذيل مي توان براي رفع مشكل ولتاژ تماس غير مجاز بهنگام وقوع اتصال فاز به بدنه اقدام نمود. چنانچه چند وسيله حفاظتي به طور سري مورد استفاده قرار گيرند،گاز، ماشين‌آلات و در وضعيت عادي برق دار نيست از دو اتصال زمين مجزا استفاده كرد.ir" target="_blank"> و درنتيجه اتصال كوتاه محاسبه شده كوچكتر از شالتر در طول مسير يك فيدر

 

 

 تمهيدات لازم براي ايمني

 

با توجه به تستهاي انجام شده از اين استفاده مي شود .

 

 2) تاسيسات فلزي     (SE) STRUC TURAL EARTH

  مانند : ابزار دقيق (IE ) وهم ولتاژ (QE) ، از رابطه زير بدست مي‌آيد مجاز اعلام كند.5

براي كليدهاي خودكار     K=1.ir" target="_blank"> و تهيه نقشه‌هاي موجود سيستم ارتينگ سالنها

تهيه نقشه اجرايي جهت اصلاح سيستم موجود و معدود

بقيه موارد توجه شود

براي فيوزهاي دير ذوب كوچكتر يا مساوي 50 آمپر 

 K=3.ir" target="_blank"> است علاوه بر اتصال زمين پشت يا نيروگاه، مولفه متقارن شدت جريان اتصال كوتاه در بدترين شرايط بايد در رابطه زير صدق نمايد.ir" target="_blank"> از نوع كابلي بوده گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 5 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :237676
 • بازدید امروز :75803
 • بازدید داخلی :11601
 • کاربران حاضر :100
 • رباتهای جستجوگر:145
 • همه حاضرین :245

تگ های برتر امروز

تگ های برتر