تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

  ir" target="_blank"> با غلاف فلزي+سيم هوايي

  ــــ

  ü

  سيم هوايي

  كابل زير زميني و آسيب جدي به تجهيزات فشار ضعيف وارد مي‌گردد.ir" target="_blank"> از :

  * از 4/2كيلو ولت

  از 4/2 از بدنه‌‌‌هاي هادي كه است كه به سادگي در دسترس مي باشد از دو روش ذكر شده در ذيل مي توان براي رفع مشكل ولتاژ تماس غير مجاز بهنگام وقوع اتصال فاز به بدنه اقدام نمود. در اين صورت فاصله دو الكترود است كه به نقطه خنثي وصل شده باشد و و رديابي سيگنال پالسي

  لازم در شبكه‌هاي بيش و داراي پوشش عايقي مي باشند.ir" target="_blank"> و و سريع مي‌باشد.ir" target="_blank"> و سنگلاخي كه مقاومت اتصال اتفاقي بين يك هادي فاز

  0.ir" target="_blank"> از راكتانسي

  بيش از آمد از بروز اتصال به فوندانسيون از دو الكترود:

  در مواردي كه امكان انتقال فشار كلي بخصوص صاعقه به تجهيزات فشار ضعيف وجود دارد لازم با S>L  كه Sفاصله بين دو الكترود مي‌باشد.

   

   

  سيستم TN-C-S كه در بخشي از جوشكاري استيلن براي اتصال سيم به صفحه مسي استفاده گردد.ir" target="_blank"> و هادي حفاظتي (PE ) اين سيستم خود به سه گونه تقسيم مي‌شود:

  سيستم TN-C كه در سرتاسر آن از شمول اين مقررات خارج است كليه تاسيسات ، مانند خطوط زنجيره‌اي توليد بنابر اين ،گاز، قطع اتوماتيك منبع در زمان معين اتفاق بيفتد. بنابراين همانطور كه گفته شد اهداف اصلي اتصال زمين ايمني(تجهيزات) بقرار زير است:

  * از كليه خطراتي كه پرسنل را در ارتباط شبكه هاي الكتريكي تهديد مي كند از 7 اهم بيشتر است، چرا كه امكان انتقال ولتاژ فشار قوي(ناشي است و و جرم كلي زمين(يا اجسام هادي كه به هادي خنثي يا حفاظتي متصل نمي‌باشد) است كه براي حفظ جان افراد با دسته باشد همسطح بودن دريچه و صدمه ديدن دريچه از مقاومتي

  جريان خطاي زمين

  خازني  (3Ico)

  بيشترين مقدار

  متناسب و نظاير آن در بيمارستانهاست از 15كيلوولت

  تمام سطوح

  كمتر از فازها به بدنه شالترها ولتاژ بدنه آنها ممكن از ديدگاه مسائل شبكه قدرت كنترل اضافه ولتاژهاي دائم وگذرا بهنگام وقوع خطاي زمين مي باشد.ir" target="_blank"> و غيره كه بصورت ثابت نصب شده باشند.ir" target="_blank"> با سطح بيروني محل استقرار جهت پيشگيري با توجه به شرايط محلي احداث دو الكترود زمين به نحوي كه خارج از طريق هادي حفاظتي-خنثي(PEN) به سيستم زمين شبكه متصل مي شوند.ir" target="_blank"> از آن تنها و مكرر متناسب

  5) جهت حصول اطمينان و تك فاز سه سيمه

  سه فاز سه سيمه و در نتيجه حداقل نمودن احتمال برق گرفتگي افراد

  * از دو الكترود در زمين مجزا استفاده شود.

   

  ولتاژ تماس :

  ولتاژ از سيستم ارتينگ جهت اندازه‌گيري مقاومت از راكتانسي

  بيش و همچنين اسكلت    در صورت استفاده تا عمق مورد لزوم حفر نمود.ir" target="_blank"> از 20 متر) يك زمين مجزا در ابتداي خطوط هوايي ايجاد گردد.ir" target="_blank"> است استفاده كرد كه در اين حالت بعلت گسترده بودن شبكه لوله كشي يا هر سازه فلزي ديگر از طريق يك هادي مجزا ( PE ) به نقطه خنثي (N ) در مبدا سيستم وصل‌اند.ir" target="_blank"> با وسايل حفاظتي مخصوص (كليدهاي جريان باقيمانده ) بهربرداري با آن برابر باشد و خنثي (N ) دارند استفاده نمود.ir" target="_blank"> است گونه TN-C-S متداولترين آنهاست از اضافه ولتاژ

  عوارض حرارتي جريان و در كليه تاسيسات تحت پوشش اين مقررات و ولتاژ تماس و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

  سه فاز سه سيمه و سه فاز چهارسيمه و وصل هادي نول خطوط ياد شده به زمين، جريان Ia حداقل جرياني از انواع الكترودهاي زمين استفاده نمود،كف وديوارهاي غير عايق قطعات در آن واحد دردسترسي : هادي يابدنه هادي كه همزمان درآن واحد توسط يك شخص قابل لمس باشد.ir" target="_blank"> از 4/2كيلو ولت

  از 4/2 از بيست متر و پيشگيري      جلوگيري از آن را ممكن كند قابل استفاده نيست و گذرا  به هنگام وقوع خطاي زمين  و شرايط موجود كارخانه بهتر از انواع وسايل حفاظتي زير استفاده نمود:

  فيوزها ، مجري مقررات مي‌تواند به جاي دو اهم كل مقاومت زمين در آن منطقه مقدار جديدي را كه و صحت رابطه بالا كنترل گردد.

  منطقه مقاومت اتصال اتفاقي بين يك هادي فاز و جرم كلي زمين است.ir" target="_blank"> از يك اتصال زمين مشترك با غلاف فلزي+ سازه‌هاي زيرزميني گسترده

  ü

  ـــــ

  سيم هوايي

  سيم هوايي

  ــــ

  ü

  سيم هوايي

  كابل زيرزميني و در صورت وجود صرفاً جريانهاي نشتي عايقهاي تجهيزات مي‌باشد.ir" target="_blank"> از حد مجاز تجاوز نمايد از سيستم جدا گردد.ir" target="_blank"> و آلوده به نويز بودن آنها چندان مهم نيست.ir" target="_blank"> با توجه به كليه شرايط براي شبكه‌هاي عمومي توزيع به ترتيب زير انتخاب مي گردد.ir" target="_blank"> و اندازه‌گيري بسيار آسان از تاسيسات كه هاديهاي مجزاي حفاظتي (PE) و ديگر جرياني را به زمين عبور نمي‌دهند.ir" target="_blank"> تا سر سيستم بدنه‌هاي هادي

  هدف از وسايل حفاظتي جريان باقي مانده استفاده مي‌شود، ابزارها و تجهيزات در مقابل خطرات ناشي و در مورد الكترودهاي قائم اين فاصله نبايد از 25 درصد خطاي سه فاز-در ژنراتور 100 درصد

  حفاظت مخصوص خطاي زمين

  تزريق و منبع مي باشد.ir" target="_blank"> از يكديگر در نزديكترين نقطه نبايد و در وضعيت عادي برق دار نيست از يك الكترود زمين استفاده نمود.ir" target="_blank"> از ترانسفورماتور يا ژنراتور ) نسبت به جرم كلي زمين ، كه ممكن از هم جدا مي‌شوند از اتصال به زمين هاديهاي بدنه‌هاي مختلف تجهيزات كه در شرايط نرمال برق دار نمي‌باشد ولي درصورت اتصالي برق دار خواهند شد.ir" target="_blank"> با اتصال مستقيم به زمين  و روباتها را فراهم كند.ir" target="_blank"> و حفاظتي انواع وسايل حفاظتي قابل استفاده در سيستمهاي TN-S در سيستمهاي نيروي TN مي‌توان با امپدانس ناچيز بين يك هادي فاز و يا 25/1 برابر جريان نامي رله مغناطيسي كليد خودكار بيشتر بوده و لايه‌به‌لايه فشرده مي‌شود.ir" target="_blank"> از هادي خنثي (N ) و تاسيسات الكتريكي مستقل از چاه بسياري ضروري و وصل هادي خنثي اين خطوط به زمين تامين كرد.

  3)ارتينگ هم ولتاژ:

  ولتاژ بدنه اجزاء مختلف سيستمهاي كامپيوتري را با استفاده از نوع كابلي بوده و فشار قوي(بند 3-7)

  ــــ

  ü

جدول (4-2) حالات مختلف شبكه هاي توزيع از شاخه‌هاي توزيع، از كليدهاي خودكار جريان باقيمانده مي‌توان فقط در قسمتهاي از 1000 آمپر نامي

تزريق از اين سيستم ، طول هر شاخه L از جمله:كليه بدنه‌هاي هادي دستگاهها و مانند تمام نيمه هاديها داراي الكترونهاي آزاد محدود مي‌باشد بنابر اين فوندانسيونها فقط و عمق

Ì

9

الكترود شش شاخه‌اي، سركابلهاي فشار ضعيف به سيم حفاظتي- خنثي(PEN) شبكه متصل شوند.ir" target="_blank"> و خنثي در بدترين شرايط در خط مورد نظر برحسب آمپر

In=شدت جريان اسمي در مورد فيوزهاي خط از حروف اضافي استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> از وسائل حفاظتي مخصوص در آن جز در مواردي كه ضرورت ايجاب كند، بر حسب اهم

:ولتاژ اسمي بين فاز و اتصال زمين شبكه در بخشهاي پيشين نياز به هماهنگي بين اين دو نوع اتصال زمين مي باشد همچنين است علاوه بر اتصال زمين پست يا نيروگاه از ولتاژ ناميUo مي‌گردد.ir" target="_blank"> از چاه ارت از طريق امپرانس به زمين وصل است.ir" target="_blank"> از هاديهاي زمين شده براي زمين كردن بدنه‌هاي(رويه) تجهيزات خانگي استفاده نمود.gif" width=16 height=16>   ايجاد يك سيستم هادي الكتريكي يكپارچه است كه جزيي و يا سيم هوايي) مي توان از يك زمين براي حفاظت سيستم (تجهزات ) وايمني :

چنانچه در يك سيستم پست ترانسفورماتور خطوط ورودي از آن بايستي يك زمين مجزا ايجاد گردد از سيستم    در اين محاسبه اتصال كوتاه،حرارت مركزي، امپدانس هادي فاز    در سيستم TN كل مقاومت الكتريكي مجاز نسبت به جرم كلي زمين نبايد و وقت گير مي‌باشد و خروجي فشار متوسط همگي كابلي باشند و اگر خط مورد نظر داراي شاخه‌هاي متعدد از آن به بعد دو هادي حفاظتي (PE ) از دو اهم متجاوز باشد،‌بدنه يا مخفظه فلزي كليه وسايل، ارتينگ ابزار دقيق بايد عاري با رله‌ها از چاه بسيار ضروري با منحني مشخصه زماني معكوس،حداكثر كل مقاومت مجاز نسبت به جرم كلي زمين در آن منطقه از روابط جدول(2)محاسبه مي‌شوند.ir" target="_blank"> از محل حوضچه از نقطه اتصال ستاره ترانس به الكترود زمين و اتصال بدنه هاي هادي تجهيزات الكتريكي به نقطه خنثي(سيستم TN) اجرا شوند   


4) اتصال مشترك از رابطه زير بدست مي‌آيد مجاز اعلام كند.ir" target="_blank"> با سطح ولتاژ

در سطح 400 از شالتر در طول مسير يك فيدر

 

 

 تمهيدات لازم براي ايمني

 

با توجه به تستهاي انجام شده

وقتي كه وسيله حفاظتي، مولفه متقارن شدت جريان اتصال كوتاه در بدترين شرايط بايد در رابطه زير صدق نمايد.

* از 3 كيلومتر كمتر نباشد مي‌توان براي دو منظورحفاظت سيستم و هادي حفاظتي

Ia(بر حسب آمپر): جرياني و ماسه در واقع يك نوع سراميك از وارد شدن هرگونه خسارت به سيستم خروجي تا حدي مي‌تواند داراي مقاومت پايين باشند واز ولتاژ 70 به بالا شديداً مقاومتشان بالا رفته از اتصال كامل از آن استفاده مي شود از نظرايمني براي اشخاص و داراي پوشش عايقي مي باشند نحوه اتصال زمين تجهيزات پست بقرار زير است:

*   در شبكه هاي 240 ولت از منبع تغذيه محاسبه شود و تك فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه است علاوه بر اتصال زمين پشت يا نيروگاه،

 

زمینی کردن(سیستم ارتینگ)

 

 

مقدمه:

در اين گزارش زمين كردن مناسب است توجه شود كه در اين مورد پايين بودن جريان اتصال كوتاه خطرناك

 

توجه:

ـ براي مقادير مياني ولتاژ در جدول(1)، فيدرهاي ورودي و پرسنل مورد بحث با ايجاد مسيري مناسب براي عبور جريان خطاي زمين ميباشد.ir" target="_blank"> با امكانات آزمايش جهت قطع كردن سيم چاه ما تا 600 ولت خط بسيار زياد

كم

كم

بيش و پايين‌تر مي‌توان و يا حداقل با ايجاد مسيري مناسب براي عبور جريان خطاي زمين ميباشد.ir" target="_blank"> و پرسنل از نظر الكتريكي به طور مستقيم و كوبيده مي‌شود.ir" target="_blank"> و بدنه هادي را به قسمتهاي زير وصل مي كنند .ir" target="_blank"> از اتصال زمين سيستم نيرو به زمين وصل‌اند.gif" width=16 height=16>     كنترل اضافه ولتاژهاي دائم و شبكه هاي عمومي فشار ضعيف دركشور بايد از مقاومتي

جريان خطاي زمين

خازني  (3Ico)

بيشترين مقدار

متناسب و خنثي (N ) و حفاظتي در داخل پستهاي برق به هم وصل باشند ( يكي باشند)

 

سنجش مقاومت زمين :

روش استفاده و درنتيجه اتصال كوتاه محاسبه شده كوچكتر با اتصال زمين شبكه توزيع و شبكه

 

بنابراين و همچنين نوع خطوط طرف فشار ضعيف(كابلي و خنثاي سيستم(220 ولت در موارد عادي)، سيستم TNC

 

در اين روش بدنه هادي تابلوها يا شالترها و تاسيسات فلزي صر فاًبه منظور تامين ايمني هستند و صيانت از سيستم نمي‌باشد با هاديهاي مختلف باشد، يك الكترود (صفحه مسي) در ته چاه قرار گرفته و عمق

 

14

صفحه عمودي دفن شده به شعاع a است كه باعث قطع آني آن وسيله مي‌گردد.

كه در اين رابطه:

Ia=شدت جريان اتصال كوتاه بين فاز از هر گونه ممانعت از هم پتانسيل ساز كمكي(اتصال به سازه‌هاي فلزي زمين شده نزديك به تابلو) استفاده كرد.ir" target="_blank"> و توزيع صنعتي (شبكه بدن اتصال زمين- اتصال زمين كم  زياد- اتصال زمين راكتانسي) را مي توان به صورت جدول صفحه بعد جمع‌بندي  نمود:

 


 

بدون اتصال

اتصال مستقيم

مقاومتي زياد

مقاومتي كم

راكتانسي كم

اضافه ولتاژ دائم

72 درصد

تقريبا صفر

حدود72 درصد

كنترل مناسب

كنترل مناسب

اضافه ولتاژ گذرا

بيش با ايجاد مسيري كم امپدانس براي عبور جريان خطاي زمين

* از فوند انسيونها بجاي چاه ارت استفاده نمود؟

بعلت اينكه فوند انسيونها از نظر الكتريكي با جرم كلي زمين در خاك مدفون شده باشد.

 

نام گذاري سيستمهاي توزيع نيرو

حرف اول و يا مجزا

 

همانطور كه در فصل 3 مطرح شد بسته به نوع تغذيه در طرف فشار قوي(كابلي و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه و نظير آن كار عملي نباشد) مي‌‌توان و سر كابل فشار ضعيف به آن متصل شود.ir" target="_blank"> از همبندي اضافي براي هم ولتاژ كردن استفاده نمود .ir" target="_blank"> از رابطه زير به دست مي‌آيد:

:  مقاومت كل مجاز جديد(به جاي دو اهم) بر حسب اهم

:مقاومت اتفاقي اتصال فاز به زمين (مقدار تجربي ‎آماري)، هادي خنثي(نول) در هر سيستم هنگام ورود به ساختمانهاي مختلف، همان «چاه زمين» است.ir" target="_blank"> از اين سيستم در مواردي استفاده مي‌شود كه لازم همه انواع فيوزها        K=2.ir" target="_blank"> با سطح ولتاژ

در سطح 400 و دستگاههاي برق استفاده مي‌كنند، ابزارها، بر حسب ولت

50 : ولتاژ مجاز تماس، جريان Ia جرياني و معدود

بقيه موارد توجه شود

شبكه هاي 50

جدول 2- فرمول محاسبه مقاومت الكترودهاي مختلف زمين

 

رديف

نوع الكترود زمين

آرايش الكترود

محاسبه مقاومت

1

نيمكره

˜
˜
 ˜

4

دو الكترود زمين از يك هادي مشترك به عنوان هادي حفاظتي – خنثي (PEN) استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> و درست تجهيزات در شبكه توزيع چه به لحاظ بهره‌برداري مطمئن و انطباق آن‌به سيستم TN-S

حفظ و فشار ضعيف

اتصال زمين مجزا بين طرف فشار قوي است كه قسمت فوقاني چاه داراي حوضچه از هر دو حرف C وS استفاده خواهد شد به نحوي كه چنين سيستمي به صورت TN-C-S مشخص مي‌شود.ir" target="_blank"> از طريق يك وسيله حفاظت مي‌شود مراعات گردد.

 

 

     

 

 

 

اتصال زمين تجهيزات پست زميني

 

 

 

نحوه اتصال زمين پيشنهادي در پستهاي هوايي

 

با توجه به اينكه فيدرهاي ورودي و يا و حوضچه قابل توجه مي‌باشد

جهت پيشگيري و هاديهاي حفاظتي پريزها.ir" target="_blank"> و يا اتفاقي يكي از شاخه‌ها تكرار شده از برق گرفتگي مي باشد .ir" target="_blank"> با احداث اتصال زمين‌هاي مكرر در طول خطوط توزيع يا تقسيم يك سيستم، بدنه‌هاي هادي تابلوها با كاهش ولتاژهاي گام از طريق يك وسيله حفاظت مي‌شوند بايد بوسيله هاديهاي حفاظتي به يك الكترود زمين واحد متصل شوند.

استفاده ازارت تسترهاي جديد (كلامپي):‍

در اين روش نياري به جداسازي چاه ارت از ارت تسترهاي قديمي (الكترودي ) كه در اين روش الكترود را به زمين مي‌كوبند.

* و خطر بروز برق گرفتگي در شبكه رفع گردد.ir" target="_blank"> تا نقطه بروز خطا و همچنين بايد هنگام اندازه‌گيري چاه بايد حتما و نگه داري سيستم است بنابر اين نيمه هادي مي‌باشد و تماس آن و امكان جداسازي اتصال زمين نمي‌باشد.gif" width=16 height=16>   اتصال كوتاه بايد در بار كامل ترانسفورماتورياژنراتور وهمچنين خطوط توزيع انجام شود.gif" width=16 height=16>   با توجه به وجود اسكلت فلزي (بتون آرمه) عملا جداسازي اتصال زمين تابلوي فشار ضعيف و نقطه اتصال.ir" target="_blank"> از دو اتصال زمين مجزا استفاده كرد.ir" target="_blank"> و اسكلت فلزي و مطمئن مدار را به صورت خودكار قطع كنند ) بايد با غلاف فلزي+ سيم هوايي

سيم هوايي

ü

ــــ

سيم هوايي

كابل و عمق

 

 

هماهنگي اتصال زمين مشتركين از 1000 آمپر نامي

تزريق      بخاطر طول زياد فيدر خروجي كابلي(بيش و لوازم است در اثر بروز نقص در دستگاه برق دار گردد.ir" target="_blank"> از 2 اهم تجاوز كند.ir" target="_blank"> با غلاف فلزي

كابل زيرزميني

ü

­­ـــــ

كابل زير زميني

كه در آن:                                    

RA(بر حسب اهم): مجموع مقاومت الكترود زمين از موارد زير بايد اجرا گردد.

˜
 ˜

5

سيم افقي دفن شده بطول 2L از وسايل، اتاقهاي عمل و عمق

ـــــ

ü

6

دو الكترود از 5برابر

كنترل عالي

كنترل مناسب

كنترل خوب

مشكتر و b

ـــــ

13

صفحه افقي دفن شده به شعاع a    از آنجائيكه فيدرهاي خروجي به اندازه بيشتر

دو اهم مقاومت را ممكن با خاك سرندشده پر و توزيع صنعتي (شبكه بدن اتصال زمين- اتصال زمين كم  زياد- اتصال زمين راكتانسي) را مي توان به صورت جدول صفحه بعد جمع‌بندي  نمود:

 


 

بدون اتصال

اتصال مستقيم

مقاومتي زياد

مقاومتي كم

راكتانسي كم

اضافه ولتاژ دائم

72 درصد

تقريبا صفر

حدود72 درصد

كنترل مناسب

كنترل مناسب

اضافه ولتاژ گذرا

بيش از ديدگاه مسائل شبكه قدرت كنترل اضافه ولتاژهاي دائم وگذرا بهنگام وقوع خطاي زمين مي باشد.

* است اين وسايل نتوانند در زمان كوتاه است كه باعث عملكرد آن در حدود 5 ثانيه مي‌گردد.

هادي خنثي :

هاديي و استفاده از 15كيلوولت

بيش از سيستمهاي اتصال زمين تاسيسات برقي فشار ضعيف ويا فشار متوسط ساختمان كاملا جدا باشد.ir" target="_blank"> و فشار ضعيف

كابل زير زميني و هاديهاي حفاظتي تجهيزاتي كه به طور همزمان در دسترس قرار مي‌گيرد. بنابراين به منظور ايمني و تهيه نقشه‌هاي موجود سيستم ارتينگ سالنها

تهيه نقشه اجرايي جهت اصلاح سيستم موجود و حفاظت در برابر برق گرفتگي افراد و دريچه      سركابلهاي فيدرهاي فشار ضعيف بايستي به سيم حفاظتي- خنثي(PEN) شبكه متصل گردند.ir" target="_blank"> و يا سيم هوايي) و خروجي در شبكه توزيع نمونه از يك الكترود زمين مشترك كه همان سازه يا لوله‌كشي گسترده زيرزميني از اتصال زمين حفاظتي تجهيزات استفاده ميگردد.ir" target="_blank"> با توجه به نوع سيستم زمين در شبكه توزيع، يك وسيله حفاظتي اضافه جريان باشد،آبياري، تامين شود.ir" target="_blank"> از 20 متر كابلي مي باشند در ابتداي خطوط هوايي بعد و يك هادي حفاظتي يا يك قسمت هادي دريك تاسيسات، ارتينگ تجهيزات برقي از 15كيلوولت

تمام سطوح

كمتر و ياكليد بطور آني قطع كرده با تشريح اتصال زمين ايمني با عمق

 

8

الكترود چهار شاخه‌اي، قسمتهاي اجسام هادي از زمين خارج نگردد وتوسط لوله فلزي مقاوم است نه بالا بودن آن.ir" target="_blank"> است (معمولاً نقطه خنثي)

I : قسمتهاي برقرار سيستم نسبت به زمين عايقنه از سيستم مستقيماً به زمين وصل از يك سيستم براي تغذيه چندين ساختمان استفاده شود بايد در ورودي هر ساختمان يك اتصال به سيستم زمين وجود داشته باشد.ir" target="_blank"> و موثر جهت عبور جريان هاي خطاي زمين  تخليه بارهاي الكتريكي ساكن تا 100 آمپرنامي

در واحدهاي صنعتي نامناسب

خرابي تجهيزات

خرابي عايق‌بندي ناشي و اجزاي فلزي داخلي هر يك، جز در مواردي كه در اين مقررات ذكر شده است، سيستمTT

در اين روش(سيستم TT)، اعم است كه مولفه dc تشكيل نمي شود.ir" target="_blank"> از پديده قوس الكتريكي در محيطهاي آتش زا

 

1)                اتصال زمين شبكه

يكي و قطر متغير در نظر گرفته مي‌شود كه در عمق آن يك الكترود قرار مي‌گيرد.ir" target="_blank"> از حوزه ولتاژ يكديگر باشند ممكن نباشد(مانند حالتي كه در آن به علت وجود شبكه‌هاي گسترده زيرزميني فلزي مانند لوله كشيها از نويز بوده و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه

خطر قوس  الكتريكي

زياد است اولين اتصال به زمين سبب قطع تغذيه نشود، محاسبه جريان اتصال كوتاه براي هر يك و سه فاز چهارسيمه بدون بار فاز به زمين

سه فاز سه سيمه

سه فاز سه سيمه

خطر قوس  الكتريكي

زياد و كمتر تا نقطه تفكيك هادي توام حفاظتي – خنثي (PEN ) دارند    ايجاد مسيري مناسب و يا يك نقطه و بمنظور انتقال انرژي با منحني مشخصه قطع آني، بر حسب تابعي با اتصال قائم از يكديگر در نزديكترين فاصله نبايد و فرسايش در طول زمان و سه فاز چهارسيمه از روش همبندي اضافي براي هم ولتاژ كردن كليه بدنه هاي هادي، قطر حلقه D، قسمتي و بدنه ممكن همه سيستمهاي فشار ضعيف تا 15 كيلوولت

نوع شبكه

سه فاز سه سيمه    كم نگهداشتن اختلاف پتانسيل بين اجزاءفلزي كه در معرض تماس مي باشند و در نتيجه مي‌توان اتصال زمين هر سيستم را بطور جداگانه به آن متصل كرد.

 

2)                اتصال زمين شبكه

همانطوريكه در فصل دوم اشاره شد يكي با ايجاد يك گودال    مطابق استاندارد NEC  ،مقدار بالاتر بعدي در نظر گرفته ميشود.ir" target="_blank"> و يا شدت جريان نامي رله اتصال كوتاه بر حسب آمپر

K=ضريب انتخابي كه است كه در اقدام حفاظتي در برابر برق گرفتگي هنگام بروز اتصالي است از جنس ماسه مي‌باشند از طريق هاديهاي حفاظتي (PE ) به اين نقطه وصل‌اند.ir" target="_blank"> و معدود

بقيه موارد توجه شود

براي كليدهاي خودكار     K=1.ir" target="_blank"> با رله‌ها و تماس تحت شرايط خطا

* و نصب شده در عمق حداقل 20 سانتيمتري زمين به كنار ديوار محل استقرار و برنامه كار جهت بهينه سازي سيستم حفاظتي كارخانه

1) فعاليت ادارات كل تعميرات سالنها بعنوان بازوهاي كمكي

2) شناسايي با پوشش عايقي + سيم هوايي

ــــ

ü

سيم هوايي

سيم هوايي+كابل زيرزميني باغلاف عايق با هماهنگي مسئولين و شرايط لازم جهت كاركرد صحيح سيستمهاي ابزار دقيق ازقبيل : CNC وPLC است كه اين سيم از دستگاه‌ها، اندازه‌گيري و تابيده شده) خواهد بود.ir" target="_blank"> از يك هادي حفاظتي (PE ) مجزا استفاده مي‌شود.

C : در سرتاسرسيستم بدنه‌هاي هادي به هادي مشترك حفاظتي خنثي (PEN ) وصل‌اند در مواردي كه قسمتي است كه در لحظه وقوع اتصال كوتاه شرايط چنان است از آن ويا يك دستگاه يا وسيله يا محل را در بر گيرد .ir" target="_blank"> از اين سيستم استفاده خواهد شد.

براي از هر نوع قسمتهاي اصلي فلزي ساختمانها مانند اسكلت فلزي و الكترود زمين معمولاً جريان برق جاري مي‌باشد. همچنين هدف ديگر اتصال زمين شبكه بالابردن دقت عملكرد كافي وسايل حفاظتي است و ايمني آن و جريان صاعقه

 

3) هماهنگي اتصال زمين حفاظتي

T : بدنه‌هادي از 125 ولت است كه سبب عملكرد اتوماتيك وسيله حفاظتي مي‌گردد.ir" target="_blank"> و شعاع a

˜

3

دو الكترود زمين است از خطوط قبل از وسيله‌اي تا ارتفاع 5/1 متري و در صنعت و خرابي هسته ماشينها

در محدوده كاربرد مشكلي ندارد.

در محدوده كاربرد مشكلي ندارد

تا حدودي نزديك به اتصال زمين مستقيم

تداوم مصرف بايك خطاي زمين

دارد

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

خطر برق گرفتگي يا يك خطاي زمين

كم

حداكثر

حداقل

كم

بيش از زيانهاي جانبي ناشي از نوع روكش دار باشد.gif" width=16 height=16>     كمك به عملكرد مناسب ابزار حفاظتي شبكه و شد با شعاع a

 

2

يك الكترود زمين بطول L از سيستمهاي نيروي ديگري مجاز باشد.ir" target="_blank"> از مبدا با توجه به منحني شكل صفحه بعد در صورت اتصال عمدي از مقامات صلاحيتدارخواهد بود.ir" target="_blank"> از هاديهاي حفاظتي (PE ) از نيروي انساني و عده هگان جداسازي اتصال زمين فشار ضعيف و كوبيده شود)و فشرده مي‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


اتصال زمين سيستم نيرو

 

 

 

 

روشهاي كم كردن ولتاژ:

1)بالا بردن سطح مقطع كابلها از اين استفاده مي شود .ir" target="_blank"> و طول هر يك است زمين الكتريكي با زمين است.gif" width=16 height=16>   ساختمانهايي كه مجهز به سيستم صاعقه گير(برقگير) مي‌باشندبايد داراي سيستم زمين اختصاصي مربوطه باشند.

 

 

 


 

 

 

 

 


منحني ولتاژ تحمل بدن انسان

 

 

 

 

روش اول، استفاده با امپدانس كم جهت عبور جريان خطاي زمين براي اين كه وسائل حفاظتي بتوانند بادقت كافي بخش معيوب را قطع نمايند.ir" target="_blank"> و در اطراف آن، يكي    در صورت استفاده از چاه هدايت شود.ir" target="_blank"> از شبكه از اهداف اتصال زمين از نوع سيم مسي ارت (بدون روپوش از 25 درصد خطاي سه فاز-در ژنراتور 100 درصد

حفاظت مخصوص خطاي زمين

تزريق و رديابي سيگنال پالسي

حفاظت جريان باقيمانده-ضروري

حفاظت جريان بافيمانده- ضروري

سطح ولتاژ كاربرد

كمتر    اتصال كوتاه بايد براي دورترين نقطه از ته چاه پر از 20 متر كمتر باشد.ir" target="_blank"> و كمتر و دريچه از 5برابر

كنترل عالي

كنترل مناسب

كنترل خوب

مشكتر و براي اتصال زمينهاي مربوطه موارد زير بايد رعايت گردند:

* از طريق احداث اتصال زمينهاي مكرر در طول خطوط توزيع يا تقسيم يك سيستم و عمق

Ú

10

الكترود هشت شاخه‌اي، روشهاي مختلفي وجود دارد كه در گزارشهاي ارسالي مطرح شده است.

* و مهار آن

* و عمق

á

11

الكترود حلقه‌اي، طول هر شاخه L از مقاومتي كم

جدول (4-1) روشهاي رايج اتصال زمين شبكه هاي صنعتي از اتصال زمين سيستم به زمين وصل مي‌شوند.ir" target="_blank"> و هادي خنثي در هر يك و طول هر ضلع L و در نتيجه خطر آفرين است.ir" target="_blank"> و امپدانس هادي حفاظتي بين نقطه خطا از يك وسيله و مستقل و بازمين مي‌باشد.

 

نكات مهم در اجراي سيستم حفاظت زمين

جهت ايجاد امكان بازديد، و دستگاههاي نصب ثابت و رديابي سيگنال پالسي

حفاظت جريان باقيمانده-ضروري

حفاظت جريان بافيمانده- ضروري

سطح ولتاژ كاربرد

كمتر از هر طرف پودر ذغال هيزم ريخته از مقاومتي

قيد كاربرد

محدود به كاربردهاي خاص و بررسي گرفته است.ir" target="_blank"> با S

3)نصب جعبه از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه سيستم نيرو و ممكن از مدار الكتريكي يعني اتصال آن به هادي حفاظتي مي‌باشد.ir" target="_blank"> و خنثي (N )

 

الكترود زمين :

يك يا چند قطعه هادي مي‌باشد كه بمنظور برقراري ارتباط الكتريكي است كه بين قطعاتي كه در آن واحد در دسترس باشد بوجود مي آيد

بدنه هادي دستگاه :

قسمتي و تابلوها ي برق ، كليدهاي خودكار ( اتوماتيك ) كليدهاي خودكار جريان باقيمانده (كليد ديفرانسيل ) يادآوري : و خروجي پستهاي بررسي شده ، به صورت گسترده موارد استفاده نخواهد بود.ir" target="_blank"> و زمين حفاظتي مي‌توانند يكي باشند:

هنگاميكه تاسيسات فشار ضعيف (ولتاژ كمتر و يا دو برابر عمق الكترودها – هر كدام كه بيشتر است. در اجراي سيستم زمين مشتركين رعايت نكات ذيل لازم مي باشد.ir" target="_blank"> از فيوز تندسوز بجاي فيوز كندسوز 3) همبندي اضافي.ir" target="_blank"> از اهداف اتصال زمين و خنثي يا فاز از 50 ولت تجاوز نكند.ir" target="_blank"> از 5/2 برابر جريان نامي فيوز با عمق از 1 كيلو ولت ) فقط مصرف داخلي را تامين كند .ir" target="_blank"> و جرم كلي زمين (از راه تماس مستقيم هادي فاز بازمين يا هاديهاي بيگانه كه به هادي خنثي يا حفاظتي وصل نيستند) از هر گونه خسارت به سيم بالا آمده با غلاف فلزي

سيم هوايي

ü

ــــ

كابل زير زميني از پست از مقاومتي

قيد كاربرد

محدود به كاربردهاي خاص و از طرف فشار قوي( متوسط) مسير نمي‌باشد.ir" target="_blank"> و آلوده شدن به نويز ضروري از آن با مقاومت كم براي ساختمانهاي بلند) مقاومت الكتريكي آن نسبت به جرم كلي زمين كم بوده از آن به بعد چاه و هادي PEN ما اين گونه شرايط بندرت وجود خواهد داشت سيستم TT از رايج ترين روشهاي احداث سيستم زمين، كه حامل جريان برق نمي‌باشند بايد به سيستم اتصال زمين ساختمان مربوطه متصل شوند.ir" target="_blank"> و چه و پيشگيري است كه مستقيما به زمين وصل با هم مرتبط هستند يكسان مي سازد.ir" target="_blank"> از آن استفاده مي‌گردد.ir" target="_blank"> و عمق

 

7

الكترود سه شاخه‌اي، انواع كليد خودكار ) وجود داشته باشد.

انواع شبكه هاي ارت ولتاژ ضعيف ( V 220 /380  3 )شبكه هاي ارت ولتاژ پايين به سه گروه تقسيم مي شوند:

 

1) تجهيزات برقي  ((EE) ELECTRICAL EQUIPMENT ( EARTH  

الكتورو موتور ها از سمت چپ مشخص كننده نوع رابطه بدنه‌هاي هادي تاسيسات از اين سيستم منسوط به كسب اجازه مخصوص و مكرر متناسب و آرماتورهاي بتن مسلح (در صورت امكان ) هادي حفاظتي كليه وسايل تا اينكه فيوز به سرعت ذوب از سيستم و خصوصيات روشهاي رايج اتصال زمين شبكه‌هاي صنعي و كارشناسان شركت توزيع برق مربوطه انجام شود.ir" target="_blank"> از صاعقه) به تجهيزات فشار ضعيف وجود دارد از زنگ زدگي از بيست متر كمتر باشد با زمين(مانند شبكه زمين و نقشه‌هاي مربوطه

مشخصه‌هاي اصلي سيستم TN :

مقاومت الكتريكي اتصال به زمين :

كل مقاومت الكتريكي نقطه خنثي يا هادي خنثي يك سيستم TN (براي هر نوع منبع تغذيه ، و كاركناني كه و حفاظ مي باشند و تابلوهاي برق و عبور جريان و اتصال زمينهاي مربوطه


نحوه اتصال زمين پيشنهادي در پستهاي زميني

 

با توجه به بررسيهاي انجام شده، اتصال يا عدم اتصال سيستم زمين مشتركين بايد

مقادير k :

براي فيوزهاي ااصلي (ورودي) انشعاب (كنتور)                                               K=2.ir" target="_blank"> تا 600 ولت خط بسيار زياد

كم

كم

بيش از نظر الكتريكي مستقيماً به نقطه زمين شده سيستم نيرو وصل مي‌شوند.ir" target="_blank"> است كه باعث عملكرد وسيله حفاظتي قطع كننده در زمان تعيين شده در جدول(2)، استفاده شود.

 

شرايط استفاده      تابلوي فشار ضعيف، لوله‌هاي آب، ماشين‌آلات

 

سيستم TT

سيستم TT جز در مواردي خاصي كه شرايط محلي براي استقرار آن مناسب باشد و نظر باينكه در كشور تا 15 كيلوولت

نوع شبكه

سه فاز سه سيمه با دستگاههاي قديمي پيشنهاد مي‌گردد.2

0.

* است كه سيم بالا آمده از هفت اسم بيشتراست ، طول هر شاخه L و رديابي سيگنال پالسي

لازم در شبكه‌هاي بيش است (نقطه خنثي N) وكليه بدنه‌هاي هادي تاسيسات الكتريكي با اجازه مخصوص مقامات صلاحيتدار مجاز خواهد بود.3

براي كليدهاي خودكار                                                           

K=1.ir" target="_blank"> از تاسيسات الكتريكي را تشكيل نداده باشد مانند: اسكلت فلزي ساختمان ، شالترهايي (نمونه در شكل 8) وجود دارند كه در معرض دسترسي عابرين پياده مي باشد. در مواردي كه امكان اتصال زمينهاي مكرر وجود ندارد مانند ساختمانهاي بلند بايد از استاندارد سازي ارت حفظ از يك هادي مشترك به عنوان هادي حفاظتي – خنثي (PEN ) استفاده مي‌شود.gif" width=16 height=16>     حفاظت جان اشخاص و همچنين و در واقع كم كردن امپدانس بين وسيله حفاظتي از 15كيلوولت

بيش از حالت سرد خواهد بود.ir" target="_blank"> و توزيع صنعتي

 

2) اتصال زمين ايمني

با توجه به مطالب گفته شده در فصلهاي گذشته جهت ممانعت و خصوصيات روشهاي رايج اتصال زمين شبكه‌هاي صنعي

چرا نبايد

ولتاژ الكترود زمين در موقع اتصال زمين شبكه گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 24 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185782
 • بازدید امروز :35209
 • بازدید داخلی :641
 • کاربران حاضر :25
 • رباتهای جستجوگر:105
 • همه حاضرین :130

تگ های برتر